TYR­KI­ET TORTERER KUPMISTAENKTE

BT - - DEBAT -

MILITAERKUP Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal si­ger, at der er ’tro­va­er­di­ge be­vi­ser’ på, at nog­le af de an­hold­te i kølvan­det på det fejl­slag­ne kup­for­søg i Tyr­ki­et ud­sa­et­tes for tor­tur og an­den form for mis­hand­ling. Men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen si­ger, at nog­le af de an­hold­te blandt an­det er ble­vet slå­et og vold­ta­get i såvel of­fi­ci­el­le som ’uof­fi­ci­el­le’ fa­engs­ler i Tyr­ki­et.

Des­u­den er der mel­din­ger om, at po­li­ti­et i ho­ved­sta­den Anka­ra og stor­by­en Istan­bul har holdt fan­ger i ’smer­te­ful­de stil­lin­ger’ i op til 48 ti­mer af gan­gen.

Fle­re fan­ger er iføl­ge Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal ble­vet na­eg­tet vand, mad og me­di­cin, og der er ble­vet ud­sat for trus­ler og ver­bal mis­hand­ling.

Ad­vo­ka­ter har be­skre­vet over for men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen, hvor­dan nog­le af de an­hold­te har va­e­ret stil­let for en dom­mer iført blod­plet­tet tøj.

An­dre an­hold­te har va­e­ret i så elen­dig psy­kisk til­stand ved frem­stil­lin­gen, at en har for­søgt at ka­ste sig ud af et vin­due på sjet­te sal, og en an­den har ban­ket sit ho­ved ind i va­eg­gen igen og igen, op­ly­ser en ad­vo­kat.

»Tyr­ki­et er for­stå­e­ligt nok be­kym­ret over sik­ker­he­den li­ge nu, men in­gen om­sta­en­dig­he­der kan no­gen­sin­de ret­fa­er­dig­gø­re tor­tur og an­den mis­hand­ling el­ler vil­kår­lig fri­heds­be­rø­vel­se,« si­ger Jo­hn Dal­hu­i­sen, der er le­der af Am­ne­stys Eu­ro­pa­kon­tor. Af­vi­ser an­kla­ger En højt­stå­en­de em­beds­mand i Tyr­ki­et af­vi­ser or­ga­ni­sa­tio­nens be­skyld­nin­ger om tor­tur.

»Tan­ken om at Tyr­ki­et, et land der sø­ger med­lem­skab af EU, ik­ke respek­te­rer loven, er ab­surd,« si­ger em­beds­man­den til AFP.

Over 10.000 men­ne­sker er ble­vet an­holdt i kølvan­det på det fejl­slag­ne kup­for­søg mod pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan 15. juli. Af dem er stør­ste­delen sol­da­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.