Kul­tur

BT - - KULTUR -

Al­der: 80 år Kon­cer­ter: 9. sep­tem­ber: Spa­re­kas­sen Fyn Are­na, Oden­se, 10. sep­tem­ber: Mu­sik­hu­set Aar­hus: 13. sep­tem­ber: Kon­cert­hu­set i Kø­ben­havn. Al­le­re­de som 78-årig tro­e­de Kri­stof­fer­son, at det var for­bi. La­e­gen sag­de nem­lig, at han led af alzhei­mer. Men hel­dig­vis vi­ste den di­ag­no­se sig at va­e­re en fejl. Kri­stof­fer­son har ik­ke ret me­get af sin i for­vej­en be­gra­en­se­de stem­me­pragt til­ba­ge. Men han el­sker at rej­se og op­tra­e­de. Til bla­det Rol­ling Sto­ne fast­slår KK, at det­te nok bli­ver sid­ste gang. Hit: ’Me and Bob­by McGee’, ’Sun­day Mor­ning Co­min Down’, ’Help Me Ma­ke it Through the Night’ og man­ge fle­re. Band-al­der: 50 år (na­e­ste år) Kon­crt: Ama­ger Bio, Kø­ben­havn, 5. au­gust Det klas­si­ske ame­ri­kan­ske band bli­ver sta­dig le­det af si­ne to ori­gi­na­le front­ma­end Eric Bell og Do­nald Ro­e­ser. De har va­e­ret med til at in­spi­re­re dan­ske heavy-nav­ne som D-A-D, Pret­ty Maids og Dizzy Mizz Lizzy. I et in­ter­view med Clas­sic Ro­ck an­ty­der 71-åri­ge Eric Bell, at det­te er ban­dets sid­ste ver­dens­tur­né. Hit: Bl.a. ’Don’t Fear the Re­a­per’ og ’Bur­ning For You’ Al­der: 74 år Kon­cert: 1. sep­tem­ber, Fyn Are­na, Oden­se Som le­der af og chef-kom­po­nist for den ae­r­ke-ame­ri­kan­ske grup­pe Beach Boys skrev Bri­an Wil­son mu­sik­hi­sto­rie med san­ge som ’Good Vi­bra­tions’, ’Sur­fin’ USA’ og ’God On­ly Knows’ samt de to al­bum ’Pet So­unds’ og ’Smi­le’. Ef­ter man­ge år med svig­ten­de hel­bred er det­te ef­ter alt at døm­me Wil­sons sid­ste ver­dens­tur­né. Hit: ’God On­ly Knows’, ’Sur­fin’ USA’ og man­ge, man­ge fle­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.