Er­ter

BT - - KULTUR -

Band-al­der: 26 år Kon­cer­ter: 25. novem­ber: Ce­res Are­na, Aar­hus og 26.novem­ber: Forum, Kø­ben­havn. ’Kent går i gra­ven’. Så­dan skrev den sven­ske grup­pe, da de i be­gyn­del­sen af året an­non­ce­re­de de­res af­skeds­tur­né og al­bum. Ef­ter 26 år sam­men har ban­det be­slut­tet sig for at stop­pe. De­res sid­ste stu­di­e­al­bum ’Då Som Nu För Al­l­tid’, Og i de skri­ver på Fa­ce­book: ’Vi ser ut­ro­lig me­get frem til at se jer al­le en sid­ste gang ved ef­ter­år­s­tur­néen.’ Band-al­der: 40 år Kon­cert: 11. au­gust: Ka­stel­let, Fre­de­ri­cia, 12. au­gust: Val­de­mars Slot, Svend­borg og 13. au­gust: Sko­v­da­len, Aal­borg Ef­ter 40 år sam­men har de skot­ske sø­sken­de og ven­ner be­slut­tet at gå på pen­sion. Af­skedsal­bum­met ’The Story’ er en udelt og hel­støbt for­nø­jel­se. Og medstif­ter og bas­sist RoryMcDo­nald lover, at af­skeds­kon­cer­ter­ne vil nå ’he­le vej­en rundt’. Hit: Bl.a. ’Loch Lo­mond’ og ’The Gre­a­test Fla­me’ Al­der: 88 år Kon­cert: 2. de­cem­ber: Forum, Kø­ben­havn Det bli­ver bå­de før­ste og sid­ste gang den iko­ni­ske ita­li­en­ske spa­ghet­tiwestern-kom­po­nist op­tra­e­der i Dan­mark. Men han gør det selv­føl­ge­lig med stil. Så­le­des vil over 200 kor­san­ge­re og mu­si­ke­re va­e­re med til at gi­ve Mor­ri­co­nes kend­te te­ma­er fra Ser­gio Leo­nes be­røm­te cow­boy­film den helt ret­te stem­ning. Hit: ’A Fist­ful of Dol­lars’ og ’The Good, the Bad and the Ug­ly’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.