Kort og godt

BT - - KULTUR -

50 ÅR I MOR­GEN Si­mon Fru­e­lunds se­ne­ste bog hed­der ’Pend­ler­ne’ og ud­kom i 2014. Den hand­ler om al­min­de­li­ge men­ne­sker i et tog, og i Ber­ling­s­kes an­mel­del­se stod der om den, at den er »in­tim uden at va­e­re an­mas­sen­de. Skar­pt­se­en­de uden at va­e­re misan­tro­pisk. Med­fø­len­de uden at va­e­re sen­ti­men­tal. Rig på ind­hold, men ik­ke me­re or­drig, end at det he­le snildt vil kun­ne la­e­ses på en rej­se fra Ka­lund­borg til Øster­port.« Man kan og­så si­ge det så­dan, at ’Pend­ler­ne’ på fi­ne­ste vis af­spej­ler, hvad det er, Si­mon Fru­e­lund, der fyl­der 50 år i mor­gen, kan som for­fat­ter. Han er vel en slags skar­pt re­gi­stre­ren­de re­a­list, men han er og­så en re­a­list af den slags, der forta­el­ler en mas­se ved ik­ke at forta­el­le en mas­se – og som gør det ved, som og­så en an­den frem­ra­gen­de dansk for­fat­ter, Hel­le Hel­le – at bru­ge sin go­de pen og sit sten­sik­re ju­ge­ment til i hø­je­re grad at tra­ek­ke fra end at la­eg­ge til. Re­sul­ta­tet bli­ver prosa, der, som oven­stå­en­de ci­tat an­ty­der, på sin vis er hur­tigt la­est, for­di den ik­ke fyl­der så me­get. Men som på den an­den si­de ik­ke bli­ver min­dre va­eg­tig af den grund. Sna­re­re tva­er­ti­mod. Velskre­vet føl­ge­brev Si­mon Fru­e­lund de­bu­te­re­de i 1997 med novel­le­sam­lin­gen ’Ma­elk’. Hvor­dan han nå­e­de så langt – alt­så til at de­bu­te­re – forta­el­ler han bl.a. om så­dan her på lit­te­ra­tur­si­den.dk:

»Un­der et stu­di­e­op­hold i USA delt­og jeg i et skri­ve­kur­sus og skrev et par novel­ler på en­gelsk. Jeg søg­te ind på For­fat­ter­sko­len og blev op­ta­get med den be­grun­del­se, at mit føl­ge­brev var me­get velskre­vet. De fo­re­slog, at jeg skul­le skri­ve en brevro­man. Jeg blev ved med at skri­ve novel­ler. De fle­ste smed jeg ud. Et par blev trykt i et tids­skrift, og så skrev jeg vi­de­re, og smed ud, og skrev vi­de­re. Jeg blev ved med at skri­ve novel­ler.

Så en­kelt er det, tror jeg.« Re­dak­tør hos Gyl­den­dal Ef­ter ’Ma­elk’ ud­kom ’Pla­ner for som­me­ren’, der ba­e­rer den dej­ligt aty­pi­ske gen­re­be­teg­nel­se ’novel­ler m.m.’, og ef­ter den ro­ma­ner­ne ’Bor­ger­ligt tus­mør­ke’, der hand­ler om man­ge al­min­de­li­ge dan­ske­re et sted i Dan­mark, og ’Ver­den og Var­va­ra’, hvor en ung dansk for­fat­ter skal va­e­re pen­ne­fø­rer på en snart 80-årig sku­e­spil­lers erin­drin­ger.

1997-2006 ar­bej­de­de Si­mon Fru­e­lund og­så ’på den an­den si­de af bor­det’, nem­lig som for­lags­re­dak­tør på Dan­marks stør­ste for­lag, Gyl­den­dal, og de, der i dis­se år er ele­ver på Val­lekil­de Højsko­le i Ods­her­red, kan op­le­ve ham som pa­e­da­gog og for­mid­ler, idet han er fast un­der­vi­ser på den ha­e­der­kro­ne­de gam­le in­sti­tu­tions for­fat­ter­linje.

Fru­e­lund har hø­stet me­gen og fortjent an­er­ken­del­se for sit ar­bej­de, så­le­des har han blandt an­det mod­ta­get Sta­tens Kunst­fonds tre­åri­ge ar­bejds­le­gat, Hen­ri Nat­han­sens Fød­sels­dags­le­gat og Ot­to Rungs For­fat­ter­le­gat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.