Dansk idra­ets to

IOC valg­te at ve­je hen­sy­net til den en­kel­te at­let tun­ge­re end af­slø­rin­gen af stats­støt­tet doping, da man i går højst over­ra­sken­de af­stod fra at ude­luk­ke Rusland fra det fo­re­stå­en­de OL. ’Ansvars­fra­skri­vel­se’ og ’en rig­tig dår­lig be­slut­ning’, ly­der de­le af

BT - - SPORTEN - Jep­pe Dong Abra­ham­sen Fre­de­rik Bar­søe | jeab@spor­ten.dk | fr­pa@bt.dk

Krit­k­ken va­el­ter ned over den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité (IOC), ef­ter at den i går valg­te at la­de det va­e­re op til de en­kel­te spe­ci­al­for­bund, om rus­si­ske at­le­ter skal ha­ve lov til at del­ta­ge ved det OL i Rio de Ja­neiro, der be­gyn­der om min­dre end to uger, på trods af den om­fangs­ri­ge do­pings­kan­da­le. Bå­de Dan­marks Idra­ets­for­bund (DIF) og An­ti Doping Dan­mark kri­ti­se­rer be­slut­nin­gen, som kom­mer i for­la­en­gel­se af den så­kald­te McLa­ren-rap­port, der kon­klu­de­re­de, at den rus­si­ske stat har va­e­ret dybt in­vol­ve­ret i et om­fat­ten­de do­ping­pro­gram og svin­del med po­si­ti­ve do­ping­prø­ver.

Rap­por­ten kon­klu­de­re­de, at do­ping­pro­gram­met bred­te sig over 30 for­skel­li­ge sports­gre­ne, og at det rus­si­ske sport­s­mi­ni­ste­ri­um var med til at be­slut­te, hvil­ke at­le­ter der skul­le med i pro­gram­met og be­skyt­tes mod po­si­ti­ve do­ping­prø­ver.

IOC var der­for un­der pres for at ude­luk­ke al­le rus­se­re fra OL, men det valg­te ko­mitéen alt­så ik­ke at gø­re.

»Jeg sy­nes, at det er en me­get, me­get dår­lig og skuf­fen­de be­slut­ning. IOC gør ik­ke det, som de si­ger, at de ger­ne vil. Nem­lig at slå hårdt ned på doping. Når man i IOC plud­se­lig står med be­vi­ser mod – i det her til­fa­el­de – et magt­fuldt land som Rusland, be­gyn­der man at ryste på hån­den og tør ik­ke at ta­ge den ene­ste na­tur­li­ge kon­se­kvens - at ude­luk­ke Rusland fra OL. Det er ansvars­fra­skri­vel­se. Jeg har det mil­dest talt ik­ke så godt med IOC li­ge nu. De står til­ba­ge med et tro­va­er­dig­heds­pro­blem af gi­gan­ti­ske di­men­sio­ner,« si­ger Mi­cha­el Ask, di­rek­tør i An­ti Doping Dan­mark, til BT.

»Når man ta­en­ker på, at Rusland som va­ert­s­na­tion ved OL i So­chi snød med do­ping­prø­ver­ne, un­drer det mig me­get, at IOC ik­ke fø­ler sig bed­ra­get nok til at ta­ge kon­se­kven­sen,« til­fø­jer han.

Do­ping­syn­de­re ude­luk­kes

IOC-pra­esi­dent Tho­mas Bach be­grun­de­de be­slut­nin­gen med, at hen­sy­net til den en­kel­te at­let ve­je­de tun­ge­re end af­slø­rin­gen af stats­støt­tet doping.

»Det er fint nok at ta­le om kol­lek­tivt an­svar. Men til sy­ven­de og sidst skal man kun­ne se al­le at­le­ter i øj­ne­ne, som er en del af det­te,« sag­de Tho­mas Bach i går.

Be­slut­nin­gen be­ty­der dog ik­ke, at al­le rus­si­ske at­le­ter nu kan ån­de let­tet op. De rus­si­ske at­le­ter, der kom­mer med til OL i Rio, vil bli­ve te­stet hårdt, og al­le rus­si­ske at­le­ter, der tid­li­ge­re har få­et en do­ping­dom får ik­ke lov at del­ta­ge.

Det be­ty­der blandt an­det, at den rus­si­ske 800 me­ter­lø­ber Yulia Ste­pa­nova, der har va­e­ret med til at af­slø­re Ruslands do­pings­vin­del, må bli­ve hjem­me.

»Det er en skan­da­le. Det er sim­pelt­hen et slag i ma­ven på hen­de og al­le an­dre, som for­sø­ger at gø­re det her bed­re. Det er dybt kri­tisa­belt, men man må hå­be, at det her om ik­ke an­det gi­ver no­get po­li­tisk ef­ter­spil, hvor der skal kig­ges på, hvor­dan Wada og IOC er skru­et sam­men,« si­ger Mi­cha­el Ask.

Kun få rus­se­re vil del­ta­ge

Rusland udt­og tid­li­ge­re på ugen 387 idra­ets­u­dø­ve­re til OL. Men trods gårs­da­gens af­gø­rel­se fra IOC, vur­de­rer for­mand for Dan­marks Idra­ets­for­bund Ni­els Nygaard, at det er et få­tal af dem, der kom­mer med.

»He­le at­le­tik­de­len på 68 at­le­ter er rø­get ud. Den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol (CAS) har sagt god for, at at­le­tik­for­bun­det har ude­luk­ket dem. Så er der al­le tid­li­ge­re do­ping­døm­te, der ik­ke kom­mer med, plus al­le de at­le­ter, der er na­evnt i WADAs (Det In­ter­na­tio­na­le An­tido­pin­ga­gen­tur, red.) rap­port,« si­ger han til Ritzau.

Iføl­ge Ni­els Nygaard hav­de det dog va­e­ret at fo­re­tra­ek­ke, at IOC hav­de ta­get den ful­de kon­se­kvens og ge­ne­relt ude­luk­ket samt­li­ge rus­si­ske at­le­ter.

FO­TO: AFP

IOC-pra­esi­dent Tho­mas Bach kan godt for­ven­te stormvejr oven på be­slut­nin­gen om ik­ke at ude­luk­ke Rusland fra OL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.