P rev­ser IOC

BT - - SPORTEN -

22. DE­CEM­BER: 7. MARTS: 11. MARTS:

rus­sisk at­le­tik, der ef­ter alt at døm­me ra­ek­ker højt op i det rus­si­ske po­li­ti­ske sy­stem,« si­ger ADD-di­rek­tør Mi­cha­el Ask Han­sen (fo­to).

BBC har få­et fat i en mail fra IAAFs vi­ce­ge­ne­ral­se­kre­ta­er, Ni­ck Davies, som vi­ser, at for­bun­det vil­le skju­le vi­den om dope­de rus­se­re.

Den tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Det Rus­si­ske An­tido­pin­ga­gen­tur (RUSADA) Niki­ta Ka­may­ev bli­ver fun­det død. En uge se­ne­re kom­mer det frem, at han vil­le skri­ve en bog og af­slø­re sand­he­den om rus­sisk doping.

Ten­nis­stjer­nen Maria Sha­ra­pova (fo­to) forta­el­ler, at hun un­der Au­stra­li­an Open i ja­nu­ar blev te­stet po­si­tiv for mel­do­ni­um, men i øv­rigt hav­de brugt stof­fet gen­nem 10 år.

En sa­er­lig ta­sk­for­ce un­der IAAF vur­de­rer, at Rusland fort­sat mang­ler et ’be­ty­de­ligt’ styk­ke vej, før

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.