Ba­re sta­erk toBAK

BT - - SPORTEN -

NU ER DET SLUT end spur­ten fra An­dré Greipel ef­ter at ha­ve gen­nem­ført sit sjet­te Tour de Fran­ce i tra­ek.

For for blot to må­ne­der si­den på­drog han sig seks bra­ek­ke­de ryg­hvirv­ler, seks bra­ek­ke­de ri­b­ben, en fla­ek­ket skul­der og en punk­te­ret lun­ge i et vold­somt styrt i Giro d’Ita­lia.

»Det fø­les som en ka­em­pe for­løs­ning (at ha­ve gen­nem­ført Tou­ren i år, red.),« sag­de Lars Bak og kys­se­de sin ko­ne. Igen. Det psy­ki­ske pres Så fort­sat­te han:

»Når så Greipel og­så vin­der, er det vir­ke­lig det he­le va­erd. Jeg er vir­ke­lig stolt, men må og­så er­ken­de, at jeg ik­ke kun­ne fin­de på at gø­re no­get lig­nen­de igen. Min hjer­ne har ik­ke få­et to se­kun­ders ro i den tid, som jeg har genop­tra­e­net. He­le det psy­ki­ske pres med at bli­ve klar. Så blev jeg ud­ta­get, og al­li­ge­vel var jeg nervøs.«

Pres­set har ik­ke kun va­e­ret stort på Lars Bak, for hold­kam­me­ra­ten An­dré Greipel – den ty­ske go­ril­la – mang­le­de end­nu at vin­de sin før­ste eta­pe­sejr. Det lig­ger ik­ke til den sto­re sprin­ter at cyk­le igen­nem Tour de Fran­ce uden en eta­pe­sejr. Sid­ste år vandt Greipel fi­re eta­per, og der­for gla­e­de­de Lars Bak sig til at fejre tri­um­fen med sin hold­kam­me­rat. Bund el­ler bøs­se Han hav­de dog end­nu ik­ke jublet med Greipel, for­di ty­ske­ren skul­le del­ta­ge i den ob­liga­to­ri­ske pres­se­kon­fe­ren­ce i et af­snit ef­ter mål­stre­gen og ik­ke ved hold­bus­sen, hvor Lars Bak stod. Åb­nings­replik­ken hav­de dan­ske­ren dog klar.

»Bund el­ler bøs­se,« sag­de Lars Bak mun­tert og pe­ge­de på sit glas med bru­sen­de bob­ler – ma­gen til det, som Greipel se­ne­re skul­le få ved sin an­komst ved hold­bus­sen.

Fle­re ryt­te­re ud­gik af årets Tour de Fran­ce – de fle­ste med ska­der. Selv­om Lars Bak føl­te sig oven på fy­sisk ef­ter at ha­ve kørt 21 eta­per i ver­dens stør­ste cy­kel­løb, måt­te han al­li­ge­vel er­ken­de, at det til ti­der hav­de va­e­ret hårdt på de fran­ske lan­de­ve­je.

»Jeg led som et svin på fle­re tids­punk­ter – blandt an­det på gårs­da­gens bjer­ge­ta­pe (i for­gårs, red.). Dér la­er­te jeg stort set al­le num­mer­pla­der­ne ude­nad ne­de bag ved fel­tet, men hel­dig­vis hjalp fle­re af sport­s­di­rek­tø­rer­ne mig lidt ved at lig­ge for­an mig uden at sny­de,« sag­de Lars Bak. La­ve am­bi­tio­ner En af de an­dre dan­ske­re, som og­så kun­ne smi­le i Pa­ris, var Mi­cha­el Val­gren fra Tin­koff-hol­det. Sid­ste år ud­gik han to da­ge før sid­ste eta­pe i den fran­ske ho­ved­stad på grund af syg­dom. Det har der hel­dig­vis ik­ke va­e­ret no­get al­vor­ligt af i år, og der­for kun­ne han fejre kar­ri­e­rens før­ste gen­nem­før­te Tour de Fran­ce.

»Jeg kom til Tou­ren med re­la­tivt la­ve am­bi­tio­ner og med må­let om at gen­nem­fø­re og hja­el­pe hold­kam­me­ra­ter til eta­pe­sej­re. Det har jeg gjort med Pe­ter (Sa­gan, red.). Det har va­e­ret fedt, og det er vir­ke­lig fedt at kom­me igen­nem. Jeg er lidt ked af det på min søsters veg­ne, for hun mis­se­de sit fly i går på grund af en kø på mo­tor­vej­en. Hen­de vil­le jeg ger­ne ha­ve delt det med,« sag­de Mi­cha­el Val­gren, som dog hav­de sin ka­e­re­ste ved sin si­de.

Selv­om beg­ge dan­ske­re har haft et re­la­tivt ano­nymt Tour de Fran­ce, kun­ne de hel­dig­vis smi­le i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.