’Stop­per ik­ke, fø

BT - - SPORTEN -

EPILOG

»Jeg er hel­ler ik­ke så be­gej­stret for Froo­me som per­son. Hans må­de at snak­ke om det, han kan, på er ke­de­lig. Jeg sy­nes al­tid, at in­ter­view med ham er me­get ke­de­li­ge, og det er no­get va­er­re fl­or­om­vun­det pjat, han fy­rer af. Der er in­gen spon­ta­ni­tet. Og så hånd­te­re­de han sin vig­tig­ste kri­se me­get dår­ligt. Den, hvor han lø­ber op ad bjer­get og al­li­ge­vel ind­kas­se­rer det, han har tabt. Jeg sy­nes, det vil­le ha­ve va­e­ret ae­d­le­re, rig­ti­ge­re og me­get klo­ge­re rent pr-ma­es­sigt, hvis han hav­de sagt ’jeg vil ik­ke ha­ve ga­ver af lø­bet. Jeg ta­ger det, som det er’. Med det hold, han har, kun­ne han jo ha­ve vun­det lø­bet al­li­ge­vel. Det er ke­de­ligt at hø­re, at han har sid­det i et be­skyt­tet mø­de sam­men med Pr­ud­hom­me (løbs­di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­me, red.) og Brails­ford (Team Sky-ma­na­ger Da­ve Brails­ford, red.). Det sa­et­ter et sort og dår­ligt tegn på hans sejr.«

Lø­bet bli­ver for po­li­tisk kor­rekt med Team Sky?

»Ja, i den grad. Det er an­ti-ro­man­tisk. Jeg kan godt li­de de gam­le dy­der. Mod, opof­rel­se, ly­sten til at prø­ve det ukend­te og vilj­en til at vove pel­sen i det mest van­vit­ti­ge. Og de dy­der er un­der­trykt i det se­tup, som Sky har la­vet. In­gen tør an­gri­be, og det er me­get ned­slå­en­de at se, at Sky kun kø­rer de­fen­sivt. Der er in­gen of­fen­siv. De små an­løb til of­fen­siv, som Froo­me selv står for, har i år va­e­ret me­get kortva­ri­ge. På 100-150 me­ter sa­et­ter han tin­ge­ne på plads med en ek­strem ac­ce­le­ra­tion. Skys tak­tik er desva­er­re lyk­ke­des alt for godt i år. De dra­e­ber alt ini­ti­a­tiv, og al­le kon­kur­ren­ter­ne er ban­ge for at bli­ve til grin.«

Kan vi fryg­te, at det bli­ver ved med at va­e­re så­dan de na­e­ste år – Skys og Froo­mes styr­ke ta­get i be­tragt­ning?

»Ja, det kan jeg godt fryg­te. Det lig­ner Arm­strong-ae­ra­en. Og Sky er na­e­sten end­nu me­re do­mi­ne­ren­de, end man be­skyld­te Arm­strongs mand­ska­ber for at va­e­re. Og det er jeg be­stemt ik­ke be­gej­stret for. Det er sam­me op­skrift, men det er me­re ud­trykt hos Sky. Det er ned­tryk­ken­de at se he­le hol­det sid­de pa­ra­de al­ler­for­re­st. Døds­pa­trulj­en har jeg kaldt dem.«

»Jeg er me­get ked af det, for jeg sy­nes, at ASO har gjort sig sto­re an­stren­gel­ser for at la­ve en me­get kra­e­ven­de ru­te. Og jeg var spe­ci­elt glad for, at man hav­de spa­ret så man­ge van­ske­li­ge eta­per sam­men til den al­ler­sid­ste uge. Det var na­e­sten en sik­ker ga­ran­ti for, at der vil­le ske no­get dra­ma­tisk. Og så sker der kun no­get en en­kelt dag! Re­sten af ugen var pra­e­get af angst og til­ba­ge­hol­den­hed. Det er skuf­fen­de. Jeg fø­ler mig snydt. Det er den fø­lel­se, jeg sid­der med.« RI­IS’ SEJR

Det er i år 20 år si­den, at Bjar­ne Ri­is kør­te ind på Champs Elysées ik­la­edt den gu­le trø­je. Har al det vand, der er lø­bet un­der bro­en i de 20 år, aen­dret på dit syn på den sejr?

»Det var en fan­ta­stisk som­mer. Det kan man ik­ke kom­me uden om. Det er jo først bag­ef­ter fe­sten, at man får tøm­mer­ma­end. Som­me­ren 1996 var helt for­ry­gen­de. Ri­is’ sejr var ut­ro­lig flot. Den må­de, han kør­te of­fen­sivt på ... det var alt, man kun­ne drøm­me om. Han var op­fyl­del­sen af en ryt­ter, der tør sa­et­te alt på spil på en en­kelt eta­pe. Det el­ske­de vi ham for. »

»At man så i no­gen grad har mi­stet il­lu­sio­ner­ne bag­ef­ter, det er en an­den hi­sto­rie. Men per­son­ligt vil jeg ik­ke glem­me den be­gej­string, jeg hav­de. Jørn Ma­der og jeg hu­sker det sta­dig. Det var os, der for­tal­te den hi­sto­rie. Og det var en fan­ta­stisk forta­el­ling at forta­el­le til se­er­ne og pu­bli­kum. Så kan man ik­ke her bag­ef­ter kom­me og si­ge ’ja­men, det var jo ik­ke vir­ke­ligt’. Det var vir­ke­ligt! Vi så det jo, for fan­den. Al­le de plet­ter, der er kom­met på hi­sto­ri­en ef­ter­føl­gen­de, hø­rer til en an­den forta­el­ling.«

Ri­is’ sejr var en form for fol­ke­ligt gen­nem­brud for Jørn Ma­der og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.