Pu­sic af­vi­ser salgsøn­ske

BT - - SPORTEN - AF­VI­SER TRANSFERØNSKE Farzam Abol­hos­se­i­ni | faab@spor­ten.dk

Mar­tin Pu­sic har ik­ke ban­ket på dø­ren til sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­ins kon­tor for at kom­me va­ek. Det for­kla­rer han i det­te in­ter­view med BT, ef­ter sid­ste uges skri­ve­ri­er om, at han skul­le ha­ve for­hørt sig om mu­lig­he­der­ne for at kom­me va­ek, så han kun­ne op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner. »Jeg ved ik­ke, hvor­dan hi­sto­ri­en er ble­vet til. Det kan va­e­re lø­se ryg­ter, så jeg har ik­ke lyst til at spil­de min tid på den slags. Jeg kon­cen­tre­rer mig om at spil­le fod­bold,« si­ger Mar­tin Pu­sic, der de se­ne­ste kam­pe ik­ke har va­e­ret med for Ul­ve­ne på grund af en bra­ek­ket tå.

Har du talt med klub­ben, om du er til salg for fem mil­li­o­ner kro­ner, som det har for­lydt?

»Nej, det har jeg ik­ke. Det er ik­ke mit job. Jeg ved ik­ke, hvor hi­sto­ri­en stam­mer fra.«

Du har tid­li­ge­re talt om et stort øn­ske om at kom­me til Bun­des­liga­en. Hvor ta­et er du på at op­fyl­de den drøm? »Jeg kan kun si­ge, at jeg tog det rig­ti­ge valg ved at kom­me til Midtjyl­land, for i min før­ste hal­ve sa­e­son vandt jeg mester­ska­bet, og jeg blev top­sco­rer i Su­per­liga­en, så alt gik godt. I sid­ste sa­e­son slut­te­de jeg og­så rig­tig godt af i for­å­ret (10 mål i de sid­ste 12 kam­pe, red.), og vi har kva­li­fi­ce­ret os til Eu­ro­pa igen. Men selv­føl­ge­lig har jeg drøm­me og mål, det tror jeg, al­le fod­bold­spil­le­re har. Jeg hol­der min drøm for mig selv, og når den går i op­fyl­del­se, kan jeg forta­el­le om den. Jeg har sta­dig drøm­me,« po­in­te­r­er Mar­tin Pu­sic, der sta­dig gi­ver sig ’100 pro­cent for FC Midtjyl­land.

Mar­tin Pu­sic. FO­TO: HEN­NING BAGGER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.