Lil­le, fra­ek­ke, far­li­ge Fre­de­rik

BT - - SPORTEN -

MÅLKONGE

Sil­ke­borg kom til et par sto­re chan­cer, men i an­den halv­leg stod der Brønd­by på klart det me­ste, og kun fi­re mi­nut­ter ef­ter pau­sen gjor­de Fre­de­rik Holst det til 2-0, og så blev sej­ren kørt sik­kert hjem. Et fris­park på over­lig­ge­ren fra Ro­bert Skov var dog ta­et på at brin­ge Sil­ke­borg til­ba­ge i kam­pen til sidst.

Med en ny tra­e­ner og et nyt kon­cept er der man­ge ting at vaen­ne sig til i Brønd­by for ti­den. Og for Fre­de­rik Holst har det va­e­ret en ek­stra spe­ci­el start. I 4-0-sej­ren over Es­b­jerg score­de han sit før­ste Su­per­liga­mål i 103 kam­pe, og i går var han som na­evnt på plet­ten igen.

»Det har va­e­ret helt vildt. Det er enormt sjovt at prø­ve at va­e­re i målsco­rer-rol­len. Det er helt fan­ta­stisk. Li­ge­me­get hvad jeg gør for ti­den, får jeg bol­den med mig på en el­ler an­den hel­dig må­de,« sag­de Fre­de­rik Holst ef­ter kam­pen til Ca­nal 9.

Ef­ter sin 2-0 scor­ing løb han di­rek­te ud til Brønd­bys an­greb­s­tra­e­ner, Mark Str­u­dal, for at stik­ke ham en hig­h­fi­ve. Det var der en helt sa­er­lig grund til.

»Før de 102 kam­pe uden et mål var han (Mark Str­u­dal, red.) den ene­ste, der tro­e­de på, at jeg skul­le la­ve et mål i Su­per­liga­en, og det har vi tra­e­net me­get i i lø­bet af de her to år. Så han fortjen­te en hig­h­fi­ve,« sag­de den 21-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler.

Den nye Brønd­by-tra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, har med avan­ce­ment i Eu­ro­pa Le­ague og to sej­re af to mu­li­ge i Su­per­liga­en få­et en drøm­mestart. »Det er vig­tigt at få en god start på sa­e­so­nen, for­di det øger selv­til­li­den. I min tid i Stutt­g­art spil­le­de vi og­så nog­le go­de kam­pe i star­ten af sa­e­so­nen, men vi tab­te. Det er nog­le gan­ge og­så et spørgs­mål om held. Man har brug for lidt held for at få suc­ces,« sag­de Ale­xan­der Zor­ni­ger, der nu kan se frem mod en kamp på tors­dag kamp i sit ty­ske hjem­land mod Hertha Ber­lin.

»Mod Hertha bli­ver det en for­del, at vi er kom­met i gang med sa­e­so­nen, mens Bun­des­liga­en ik­ke er star­tet end­nu. Til gen­ga­eld har de høj kva­li­tet i trup­pen. De har go­de tra­e­ne­re, og spil­ler­ne har me­re in­di­vi­du­el kva­li­tet end vo­res. Men vi vil gø­re, hvad vi kan.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.