Det her kom­mer til at ta­ge tid

BT - - SPORTEN -

UNGARNS GRAND PRIX un­der­stre­ge­de, at Re­nault har gjort mar­kan­te frem­skridt med sin RS16-mo­del. Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer var i sto­re de­le af lø­bet i stand til at kø­re om kap med McLa­ren, Wil­li­ams, For­ce In­dia og Haas, og det er et klart frem­skridt. Hun­ga­r­or­ing kom med sit ’lang­som­me’ layout RS 16’eren i mø­de, men Magnus­sen og re­sten af tea­met tror på, at det for­bed­re­de set-up og­så vil hja­el­pe dem på de kom­men­de ba­ner.

Ungarns Grand Prix var og­så det før­ste si­den sa­e­son-pre­mi­e­ren, hvor Jo­ly­on Pal­mer var hur­tig­ste Re­nault­kø­rer. Det får nu ik­ke mine alarm­klok­ker til at bim­le, for eng­la­en­de­rens hø­je­re pla­ce­ring blev grund­lagt i en ka­os-kva­li­fi­ka­tion og er i mine øj­ne ik­ke et ud­tryk for et re­elt magtskif­te i Re­nault-tea­met. Jeg tror på, at ’K-Mag’ al­le­re­de i na­e­ste we­e­kend i Ho­ck­en­heim igen sa­et­ter Pal­mer på plads.

I Un­garn fik jeg og­så fle­re in­di­ka­tio­ner på, at Re­nault-tea­mets genop­byg­ning kom­mer til at ta­ge me­re tid, end de fle­ste bå­de i og uden for tea­met hav­de for­ven­tet. Ke­vin Magnus­sen drøm­te i ja­nu­ar om at slut­te sa­e­so­nen på po­di­et, men den drøm er for la­engst op­gi­vet. Hvis en Re­nault skal i na­er­he­den af top tre i re­sten af 2016, vil det som mini­mum kra­e­ve et mas­se-crash i før­ste sving, der eli­mi­ne­rer 8-10 bi­ler i ét hug.

Re­nault-le­del­sens for­ud­si­gel­ser om po­die-pla­ce­rin­ger i 2017 sy­nes nu og­så ure­a­li­sti­ske. Hvis jeg li­ge nu skal gi­ve et bud på Re­naults po­si­tion i 2017, må det bli­ve en so­lid pla­ce­ring i mid­ter­fel­tet med re­a­li­stisk mu­lig­hed for at sco­re po­int i den ne­der­ste halv­del af top 10 i de fle­ste løb. Po­di­e­pla­ce­rin­ger? Kun i ’ka­os-løb’. Grand Prix-sej­re? Glem det.

Tea­met – og der­med og­så Ke­vin Magnus­sen – er klar over, at 2017 bli­ver en op ad bak­ke-sa­e­son. Jeg har for ek­sem­pel hørt, at en etab­le­ret, re­la­tivt ung kø­rer for ny­ligt for­hør­te sig om mu­lig­he­der­ne hos Re­nault i 2016, men fik at vi­de – fra en per­son ta­et på team­le­del­sen – at han skul­le hol­de sig va­ek. ’2017 bli­ver ik­ke me­get bed­re end 2016’, var be­ske­den.

Det er chas­sis-af­de­lin­gen i En­sto­ne uden for Ox­ford, der er pro­ble­met. Her er Re­nault i fuld gang med at genop­byg­ge en or­ga­ni­sa­tion, der bå­de tek­nisk og men­ne­ske­ligt blev udsu­l­tet i 2015, da tea­met sta­dig hed Lo­tus og blev ejet af ka­pi­tal­fon­den Ge­nii. Lo­tus har net­op of­fent­lig­gjort 2015-regn­ska­bet, der ud­vi­ser et un­der­skud på me­re end 500 mil­li­o­ner kro­ner. Og det er i et team, der sam­ti­dig med man tab­te en halv mil­li­ard, måt­te luk­ke me­d­ar­bej­der­kan­ti­nen og of­te måt­te hol­de bi­ler­ne i pit, for­di man ik­ke hav­de råd til da­ek.

Man er i fuld gang med at hy­re nye me­d­ar­bej­de­re til den nye, stør­re or­ga­ni­sa­tion, men som Ke­vin Magnus­sen for­kla­rer: »Vi skal jo ik­ke ba­re fin­de en mas­se nye me­d­ar­bej­de­re – det skal va­e­re de rig­ti­ge, nye folk. Og de er of­te på kon­trakt an­dre ste­der og kan der­for ik­ke ba­re skif­te fra den ene dag til den an­den.« RYG­TER AN­TY­DER FOR ek­sem­pel, at den tek­ni­ske chef for Fer­ra­ris For­mel 1-team, Ja­mes Al­li­son, kan va­e­re på vej til Re­nault. Eng­la­en­de­ren, der tid­li­ge­re har ar­bej­det i En­sto­ne, har stå­et i spid­sen for Fer­ra­ri si­den 2013 og få­et ’Den Stej­len­de Hingst’ til-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.