Ke­vin Magnus­sen er i ’team-mo­de’

BT - - SPORTEN -

ANA­LY­SE 2 6 el­ler 15 er i prin­cip­pet li­ge­gyl­digt for Ke­vin Magnus­sen i øje­blik­ket. Ke­vin Magnus­sens vig­tig­ste mis­sion i den­ne sa­e­son er der­i­mod at vin­de Re­naults ube­tin­ge­de til­lid. Han skal og vil vi­se dem, at han er den mest loy­a­le mand over for tea­met i he­le pit­la­ne.

Det var der­for, at vi ik­ke så en Ke­vin Magnus­sen kla­ge over, at tea­met var alt for lang­som med at få ham på ba­nen i kva­li­fi­ka­tio­nen. Han vil­le hel­ler ik­ke kal­de det ri­si­kab­le da­e­kvalg, der ko­ste­de ham dyrt i sam­me kva­li­fi­ka­tion, en fejl.

Igen et sig­nal til tea­met om, at han bak­ker op om det, uan­set om stra­te­gi­er­ne ik­ke lyk­kes som hå­bet. Og uan­set hvem der traf det en­de­li­ge valg. Den bed­ste Så er der nok folk, der vil me­ne, at Ke­vin Magnus­sen er ved at mi­ste mo­men­tum og tro­en på eg­ne ev­ner som i 2014 i de­bu­ten hos McLa­ren, for­di Jo­ly­on Pal­mer har slå­et ham i Un­garn.

Og at Pal­mer nu skub­ber til Ke­vin Magnus­sen in­ter­nt i hie­rar­ki­et.

Det er ik­ke, hvad fakta vi­ser. Og det er sam­ti­dig bredt an­er­kendt i pit­ten blandt eks­per­ter og jour­na­li­ster, at Ke­vin Magnus­sen er den bed­ste af de to, og det vi­ser sta­ti­stik­ken og­så 10 ind­til vi­de­re.

Må­ske står Jo­ly­on Pal­mer end­da til­ba­ge som den stør­ste ta­ber ef­ter gårs­da­gens grand­prix hos Re­nault. Her smed han vig­ti­ge VM-po­int va­ek på en sim­pel kø­re­fejl, som han ik­ke kun­ne for­kla­re el­ler vil­le er­ken­de bag­ef­ter.

Der er in­gen af dem, BT ta­ler med, der hø­rer an­tyd­nin­gen af, at Ke­vin Magnus­sen er på vej mod at mi­ste sit job hos Re­nault.

Tva­er­ti­mod, ly­der det. I god ba­lan­ce Fak­tisk har Ke­vin Magnus­sen al­drig va­e­ret så glad og i så god ba­lan­ce med sig selv, som han an­gi­ve­ligt skul­le va­e­re i øje­blik­ket bå­de pri­vat og på job­bet.

I bag­lan­det er der mod­sat tid­li­ge­re ro. En sød ka­e­re­ste og en sta­erk støt­te fra den per­son­li­ge tra­e­ner Tho­mas Jør­gen­sen.

Godt nok er stri­den mel­lem Ke­vin Magnus­sen og ma­na­ger Dor­te Ri­is Mad­sen ik­ke af­slut­tet. Men dag­li­ge ue­nig­he­der og ir­ri­ta­tion er ryd­det af vej­en, og ene­ste fo­kus hos Ke­vin Magnus­sen og fol­ke­ne om­kring ham er, at han skal sik­re For­mel 1-frem­ti­den, og så ta­ger man det med sponso­rer, øko­no­mi og PR, når en for­la­en­gel­se kom­mer en­de­ligt i hus. 15

Ke­vin Magnus­sens frem­tid hos Re­nault er ik­ke sik­ker end­nu, men dan­ske­ren har iføl­ge fle­re iagt­ta­ge­re ik­ke set tegn på, at den skul­le va­e­re i fa­re hos fransk­ma­en­de­ne.

Det er og­så der­for, at Ke­vin Magnus­sen i den­ne we­e­kend me­get klart har gi­vet ud­tryk for, at han vil va­e­re hos Re­nault, hvis tea­met el­lers vil ha­ve ham.

Mod­sat tid­li­ge­re gik han li­ge­frem i ret­te med et me­die, der hav­de ci­te­ret ham for at hol­de ’dø­re­ne åb­ne’ for an­dre, men ik­ke skrev, at ’han ik­ke for­ven­ter at gø­re brug af dem’. Det er en Ke­vin Magnus­sen, som ved, hvor han er og ken­der sin plads i Re­naults hie­rar­ki.

Var han usik­ker, hav­de han al­le­re­de nu gjort sig me­get me­re spa­en­den­de for an­dre i fel­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.