For Re­nault

BT - - SPORTEN -

ba­ge på ret kurs. Men han mi­ste­de i for­å­ret sin hu­stru ef­ter få da­ges syg­dom, og med tre un­ge børn er det for­stå­e­ligt, hvis Al­li­son vil hjem til Eng­land. Men det vil ta­ge tid at få Al­li­son fri af Fer­ra­ri-kon­trak­ten, og det il­lu­stre­rer gan­ske godt Re­naults pro­blem: Først skal man fin­de de rig­ti­ge me­d­ar­bej­de­re, så skal de kom­me fri af ek­si­ste­ren­de af­ta­ler – og først da kan de ind­gå i genop­byg­nin­gen i En­sto­ne.

Jo me­re er­ken­del­sen af Re­naults lan­ge tids­ho­ri­sont bre­der sig i pad­do­ck­en, jo min­dre at­trak­ti­ve bli­ver Re­nault-sa­e­der­ne for 2017. Ve­te­ra­ner – men og­så halv­gam­le kø­re­re a la Ser­gio Pérez (26 år) – må ta­en­ke sig om en ek­stra gang, in­den de sat­ser frem­ti­den på det fran­ske team. De fle­ste er eni­ge om, at Re­nault før el­ler si­den vil do­mi­ne­re For­mel 1 – men som det ser ud nu, kan det ta­ge fi­re-fem år, in­den grand­prix-sej­re­ne kom­mer.

Til den tid vil Pérez og hans ge­ne­ra­tion va­e­re på den ’for­ker­te’ si­de af 30 år og der­med i kar­ri­e­rens ef­ter­år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.