Dan­ske her­rer knust af Frank­rig

BT - - SPORTEN -

De dan­ske hånd­bold­her­rer hav­de i går chan­cen for at må­le sig mod de bed­ste to uger før OL i Rio.

Op­gø­ret mod de olym­pi­ske me­stre fra Frank­rig vi­ste, at Dan­mark fort­sat har et styk­ke vej til den ab­so­lut­te top. Det end­te med et dansk ne­der­lag på 25-29 til de fran­ske stjer­ner.

Land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­sons mand­skab var på langt de fle­ste pa­ra­me­tre over­mat­chet i op­gø­ret i Stras­bourg.

Ni­ko­la Ka­ra­batic og de øv­ri­ge fran­ske su­per­stjer­ner slog før pau­sen et hul på fem mål, så stil­lin­gen var 17-12 før de sid­ste 30 mi­nut­ter.

Selv om Nik­las Lan­din tog godt fra i må­let og holdt Frank­rig ne­de på 12 scor­in­ger i an­den halv­leg, blev det al­drig for al­vor spa­en­den­de.

Dan­sker­ne hav­de det nem­lig li­ge­så sva­ert i den an­den en­de mod de fy­sisk sta­er­ke­re fransk­ma­end.

Kam­pen var blot en test­kamp, og der­for blev Dan­marks stør­ste stjer­ne Mikkel Han­sen (fo­to) spa­ret i det me­ste af an­den halv­leg.

Trods ne­der­la­get kan Gud­mun­dur Gud­munds­son og spil­ler­ne rej­se hjem med en del op­ti­mis­me, da det fre­dag lyk­ke­des at slå de ty­ske eu­ro­pa­me­stre.

Dan­mark åb­ner OL-tur­ne­rin­gen i Bra­si­li­en 7. au­gust mod Ar­gen­ti­na. In­den da ven­ter en sid­ste test­kamp ef­ter an­kom­sten til Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.