MORTEN MØLHOLM HAN­SEN

BT - - DEBAT -

Vi har al­tid mi­stan­ker til kon­kre­te udø­ve­re, og doping-kon­trol­len fun­ge­rer bed­re i nog­le lan­de end i an­dre. Men at det har fun­ge­ret så sy­ste­ma­tisk fra så stort et lands si­de, der bur­de va­e­re me­get me­re an­svar­ligt, er vildt rysten­de.

Det ene­ste, man kan gø­re, er at ude­luk­ke Rusland fuld­sta­en­digt. Det går mod grun­didéen i OL om, at al­le ver­dens lan­de skal kun­ne sam­le sig, men når man for­bry­der sig mod doping-be­ka­em­pel­sen, bli­ver det nødt til at få kon­se­kven­ser.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dan­marks Idra­ets­for­bund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.