Find den rig­ti­ge cy­kel­hjelm

Cy­kel­hjel­me red­der liv. Men hvad skal du gå ef­ter, når du skal kø­be ny hjelm?

BT - - DEBAT - Si­ne Bach Jakob­sen | si­ja@bt.dk FO­TO: IRIS

75 pro­cent. Så me­get kan du nedsa­et­te din ri­si­ko for ho­ved­ska­der ved styrt, hvis du spa­en­der hjel­men, in­den du sprin­ger på cyk­len. Men hvor fin­der du så li­ge den rig­ti­ge hjelm, der vig­tigst af alt be­skyt­ter hjernen, men som og­så sam­ler stre­et cre­dit på cy­kel­stien og ik­ke er for varm, tung el­ler stram­mer i pan­den? Iføl­ge Per­nil­le Eh­lers, spe­ci­al­kon­su­lent i Rå­det for Sik­ker Tra­fik, skal du va­e­re grun­dig og be­sø­ge fle­re for­hand­le­re, in­den du va­el­ger din nye hjelm.

»Så er ud­val­get stør­re. Det er lidt li­ge­som at kø­be sko. De skal se flot­te ud og va­e­re go­de at ha­ve på, el­lers får man dem ik­ke brugt,« si­ger hun.

Og så er der na­tur­lig­vis sik­ker­he­den. Al­le cy­kel­hjel­me er god­kendt ef­ter den sam­me stan­dard, så hvis du el­lers va­el­ger én, der sid­der godt, og spa­en­der den rig­tigt, er du iføl­ge Per­nil­le Eh­lers på den sik­re si­de. På den sik­re si­de – og lidt til Iføl­ge en test af 18 cy­kel­hjel­me, som tra­fik­sik­ker­hed­for­sker He­le­na Stig­son har la­vet for det sven­ske for­sik­rings­sel­skab Folk­sam, skal du dog al­li­ge­vel va­e­re lidt ek­stra op­ma­er­k­som i val­get af cy­kel­hjelm, hvis du vil va­e­re på den helt sik­re si­de. Te­sten, som den sven­ske tra­fik­for­sker gen­nem­før­te, er iføl­ge He­le­na Stig­son me­re vir­ke­lig­heds­na­er end de test, cy­kel­hjel­me nor­malt god­ken­des ef­ter. Hun har nem­lig og­så te­stet, hvor­dan hjel­me­ne vir­ker ved ro­ta­tions­styrt.

Et ro­ta­tions­styrt kun­ne va­e­re et styrt ud over sty­ret, hvor du ram­mer en kant el­ler over­fla­de i en ’ska­ev’ vin­kel. På den bag­grund kon­klu­de­rer He­le­na Stig­son, at for­skel­len på de bed­ste og de dår­lig­ste hjel­me i te­sten er så stor, at nog­le ho­ved­ska­der kan und­gås, hvis man bru­ger en af de fem testvin­de­re.

»Den va­e­sent­lig­ste for­skel mel­lem en god og en dår­lig hjelm er,

hvor­dan den be­skyt­ter dit ho­ved på skrå be­last­nin­ger. Hjel­me, der har ro­ta­tions­be­skyt­tel­se, gi­ver en ge­ne­rel min­dre be­last­ning på hjernen,« si­ger hun i en pres­se­med­del­el­se om te­stre­sul­ta­tet.

Per­nil­le Eh­lers fra Rå­det for Sik­ker Tra­fik, fast­hol­der dog, at man i høj grad kan kom­me om­kring det ved at sik­re, at hjel­men sid­der ta­et ind til ho­ve­d­et, og den er spa­endt godt fast, så den ik­ke gli­der frem og til­ba­ge.

• Kø­ber du en god­kendt snuble­ky­se og spa­en­der den rig­tigt på, er du sik­ker. Den sik­ker­hed kan for­bed­res. Tjek te­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.