SPAEND EF­TER

BT - - DEBAT -

1 Hjel­men skal sid­de godt på ho­ve­d­et. Her kan en hjelm med en skrue bagi of­te va­e­re nem­mest at ju­ste­re, så den sid­der godt ind til ho­ve­d­et, uden at tryk­ke. Hjel­men skal bli­ve sid­den­de, hvis du la­e­ner dig lidt for­over uden at ha­ve spa­endt rem­men. 2 Ud­se­en­det har in­gen di­rek­te be­tyd­ning for sik­ker­he­den. Men hvis hjel­men er pa­en, er der stør­re chan­ce for, at du får den på. 3 Din hjelm skal sid­de na­er­mest van­dret på ho­ve­d­et. Der skal va­e­re om­kring to cm fra øjen­bry­net til hjel­mens for­kant. 4 Rem­me­ne skal va­e­re stram­me, så hjel­men sid­der godt fast. De to rem­me, skal sam­les li­ge un­der ører­ne, og un­der ha­gen skal rem­men va­e­re pra­e­cis så stram, at man kan klem­me et par fin­gre ind. 5 Da rem­me­ne of­te er af ny­lon, som kan skri­de, så gør det til en va­ne at tjek­ke rem­me­ne en gang om ugen – og­så på dit barns cy­kel­hjelm. 6 Se ef­ter, om der sid­der et CE­ma­er­ke i hjel­men og et EN 1078 god­ken­del­ses­ma­er­kat. Så le­ver den op til eu­ro­pa­ei­sk stan­dard. 7 En hjelm, der er ma­er­ket med MIPS (Mul­ti di­rectio­nal im­pa­ct pro­tection sy­stem, er ud­vik­let spe­ci­fikt til fore­byg­gel­se af hjer­neska­der ved ro­ta­tions­styrt. 8 Skift cy­kel­hjel­men, hvis den får et kraf­tigt slag. Cy­kel­hjel­men kan godt va­e­re fla­ek­ket, uden du kan se det. Over­ve­jer du at kø­be en brugt cy­kel­hjelm, så tjek den grun­digt for ska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.