OVER­BLIK: Do­pings­kan­da­len i Rusland

BT - - SPORTEN -

rus­sisk at­le­tik på til­freds­stil­len­de vis le­ver op til de in­ter­na­tio­na­le krav og der­med kan kom­me med til OL.

17. MARTS: Den rus­si­ske svøm­me­stjer­ne Yulia Efim­ova (fo­to) ude­luk­kes på grund af en po­si­tiv mel­do­ni­um­test. Fi­re rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re te­stes po­si­ti­ve for mel­do­ni­um fi­re da­ge se­ne­re.

22. MARTS: Mindst 10 rus­si­ske bry­de­re er ta­get for doping. Da­gen ef­ter ha­ev­der avi­sen The Ti­mes, at Rusland og­så har an­vendt sy­ste­ma­tisk doping i svøm­ning.

12. MAJ: Gri­gory Rod­chen­kov, den tid­li­ge­re chef for Ruslands an­tido­ping-la­bo­ra­to­ri­um, går i ek­sil i USA. Han af­slø­rer, at der fo­re­gik sy­ste­ma­tisk doping i Rusland, som in­klu­de­re­de mindst 15 rus­si­ske me­dal­je­vin­de­re ved vin­ter-OL i So­tji i 2014. Den sy­ste­ma­ti­ske doping fo­re­gik i ta­et sam­ar­bej­de med Ruslands sport­s­mi­ni­ste­ri­um og lan­dets ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. 15. MAJ: Vi­ta­ly Mut­ko, Ruslands sport­s­mi­ni­ster, som tre da­ge tid­li­ge­re kald­te Rod­chen­ko­vs an­kla­ger for ab­sur­de, si­ger nu, at han er bå­de flov og ked af do­pings­kan­da­len.

21. MAJ: Efim­ova får op­ha­e­vet sin mid­ler­ti­di­ge ka­ran­ta­e­ne. Al­li­ge­vel vil Den In­ter­na­tio­na­le Svøm­me­u­ni­on, Fina, sta­dig kø­re en sag mod svøm­me­ren. Det er uvist, om hun ef­ter sa­gens af­gø­rel­se kan stil­le op ved OL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.