’Vi SÅ Emi­lie’

Nord­jysk ae­g­te­par er sik­re på, at de har snak­ket med for­s­vund­ne Emi­lie Meng

BT - - NYHEDER - Sanne Fa­h­nøe | sa­fa@bt.dk

Et ae­g­te­par ved den lil­le, nord­jy­ske by Ske­lund ot­te ki­lo­me­ter nor­døst for Hads­und er slet ik­ke i tvivl. Kir­sten Ir­ring Hvar­re­gaard og hen­des mand er helt sik­re på, at de i sid­ste uge har set og talt med den 17-åri­ge pi­ge Emi­lie Meng, der har va­e­ret for­s­vun­det si­den d. 10. juli.

Det var nem­lig op­sigts-va­ek­ken­de for Kir­sten Ir­ring Hvar­re­gaard, der nor­malt ken­der alle de un­ge, hun ser i det lil­le lo­kal­sam­fund, da en ung pi­ge, med mørkt hår til ned over skul­dre­ne, plud­se­lig stod på den an­den si­de af den lil­le lan­de­vej og så sø­gen­de ud tors­dag 21. juli om­kring klok­ken 15.45.

»Der står hun på den an­den si­de af vej­en over for vo­res hus og kig­ger mod os. Vi bor langt ude på lan­det, så det er ik­ke nor­malt, der ba­re kom­mer no­gen gå­en­de for­bi. Så går jeg hen imod hen­de og spør­ger, om der er no­get, vi kan hja­el­pe med. Hun så sø­gen­de ud, men nej, nej, hun hav­de ik­ke brug for hja­elp,« si­ger Kir­sten Hvar­re­gaard til BT.

Men pi­gen blev stå­en­de, og det vir­ke­de, som om hun forsøgte at und­vi­ge at ha­ve kon­takt. Trå­d­te tre skridt ned ad en grus­vej, når der kom en bil for­bi, og hun kig­ge­de slet ik­ke Kir­sten og hen­des mand i øj­ne­ne og trå­d­te nog­le skridt til­ba­ge, da de hen­vend­te sig.

»Vi fik den tan­ke, at hun ik­ke vil­le ses, for hun forsøgte at und­vi­ge kon­takt,« for­kla­rer Kir­sten Hvar­re­gaard. Sag­de hun blev hen­tet om lidt Ef­ter hun hav­de hen­vendt sig til pi­gen, gik hen­des mand helt hen til hen­de, da hun sta­dig stod og så sø­gen­de ud, og han fik der­for et helt klart bil­le­de af, hvor­dan hun så ud.

»Min mand spurg­te, om hun søg­te ef­ter no­gen, men hun sag­de ba­re, at hun blev hen­tet om lidt og pe­ge­de hen mod den by, som hun li­ge var kom­met fra, hvil­ket vir­ke­de ma­er­ke­ligt.«

Emi­lie Meng har va­e­ret for­s­vun­det si­den 10. juli ved Kor­sør Sta­tion, hvor hun skil­tes med si­ne ve­nin­der ved 04-ti­den, og man­ge fri­vil­li­ge og po­li­ti­et har ledt ef­ter hen­de si­den.

Kir­sten og hen­des mand går ik­ke nor­malt på net­tet og tjek­ker nyhe­der, så de har ik­ke rig­tigt fulgt med i sa­gen og ta­enk­te ik­ke me­re over episo­den, men de­res 19-åri­ge dat­ter hav­de set hen­de gen­nem vin­du­et og spurg­te da­gen ef­ter si­ne fora­el­dre, om det kun­ne va­e­re den for­s­vund­ne Emi­lie. En hvid el­ler sølv­far­vet ta­ske Og da hun vi­ste sin far et bil­le­de af pi­gen, ud­brød han promp­te:

»Det ER hen­de. Det var hen­de, der var der i går, og hvis det ik­ke er, må hun lig­ne hen­de enormt me­get,« forta­el­ler Kir­sten Hvar­re­gaard.

Hun be­skri­ver hen­de som va­e­ren­de mel­lem 15-19 år gam­mel, mel­lem 1.55-1.60 me­ter høj og ik­la­edt et par stram­me sor­te buk­ser med v’er ned ad si­den, som kun­ne va­e­re buk­ser af ma­er­ket Hum­mel. Hun var iført en sort over­tra­eks­blu­se og hav­de en hvid el­ler sølv­far­vet ta­ske.

Det fik straks Kir­sten til at rin­ge til po­li­ti­et, der op­tog an­mel­del­sen, hvil­ket po­li­ti­et be­kra­ef­ter over for BT. Ef­ter forsk­nings­le­der Ma­ri­an­ne Roe d si­ger:

»Vi får så man­ge hen­ven­del­ser fra folk i he­le lan­det, der me­ner, de har set Emi­lie, og hvis vi skul­le re­a­ge­re på dem alle sam­men, kun­ne vi få nok at la­ve. Og det er ik­ke i ond me­ning, at folk si­ger, de har set hen­de, men så har de ik­ke, når vi så un­der­sø­ger det.«

Min mand spurg­te, om hun søg­te ef­ter no­gen, men hun sag­de ba­re, at hun blev hen­tet om lidt og pe­ge­de hen mod den by, som hun li­ge var kom­met fra, hvil­ket vir­ke­de ma­er­ke­ligt Kir­sten Ir­ring Hvar­re­gaard Vi får så man­ge hen­ven­del­ser fra folk i he­le lan­det, der me­ner, de har set Emi­lie, og hvis vi skul­le re­a­ge­re på dem alle sam­men, kun­ne vi få nok at la­ve. Og det er ik­ke i ond me­ning, at folk si­ger, de har set hen­de Ma­ri­an­ne Ro­ed, ef­ter­fors-knings­le­der

PRIVATFOTO

»Vi fik den tan­ke, at hun ik­ke vil­le ses, for hun forsøgte at und­vi­ge kon­takt,« for­kla­rer Kir­sten Hvar­re­gaard, der me­ner, hun og man­den har set den 17-åri­ge Emi­lie Meng, som har va­e­ret for­s­vun­det si­den nat­ten til den 10. juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.