Tyskland i frygt og sorg

BT - - NYHEDER -

AT­TEN­TA­TER

»I Tyskland har man la­en­ge vidst og la­en­ge talt om, at der er en for­hø­jet trus­sel og ri­si­ko for, at der kun­ne ske no­get. Men det er klart, at det he­le kom­mer til at vir­ke me­get vold­somt, uover­sku­e­ligt og ut­rygt, når der er så man­ge til­fa­el­de af an­greb, og de kom­mer in­den for så kort tid. Det ska­ber stor usik­ker­hed og og­så frygt. Og­så for­di man ik­ke ved, hvor det kom­mer fra. Som til­stan­den er li­ge nu, lig­ger det i bag­ho­ve­det på folk f.eks. hver gang, de går ind på en café. Usik­ker­he­den om, det sker igen kan na­e­sten ik­ke und­gå at va­e­re der,« si­ger han.

På trods af de blo­di­ge an­greb me­ner Mo­ritz Schramm ik­ke, det vil få af­gø­ren­de ind­fly­del­se på den førte ty­ske po­li­tik. Men han si­ger sam­ti­dig, at re­to­rik­ken mod de man­ge flygtninge i Tyskland og mod kans­ler An­gela Mer­kels linje nu vil bli­ve ska­er­pet yder­li­ge­re fra ik­ke mindst høj­re­fløjs­par­ti­et Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland, som kan få vind i sej­le­ne som føl­ge af at­ten­ta­ter­ne.

»Tyskland er et split­tet land, når det hand­ler om flygt­nin­ge­spørgs­må­let. Der er i for­vej­en en del ty­ske­re, som ik­ke har me­gen kon­takt med flygtninge, og man­ge af dem vil nok se det her som et tegn på, at det he­le står galt til. Mens an­dre, som ken­der flygtninge og har med dem at gø­re, nok me­re ser an­gre­be­ne som no­get af det sam­me, der er sket i Pa­ris, i Bruxel­les og an­dre ste­der, og som ik­ke nød­ven­dig­vis har at gø­re med an­tal­let af flygtninge. Men der er in­gen tvivl om, at ty­sker­ne fø­ler, det er me­get ut­rygt li­ge nu. Der er en op­trap­ning af volds­po­ten­ti­a­let, og det kan ik­ke und­gå at vir­ke tru­en­de på et sam­fund,« si­ger Mo­ritz Schramm. München ramt før München er det sted i Tyskland, hvor de tre stør­ste an­greb i ef­ter­krig­sti­den med flest dø­de har fun­det sted:

Under OL i 1972 blev der draebt 11 is­ra­el­ske at­le­ter og en po­li­ti­mand i en pa­la­esti­nen­sisk ter­r­orak­tion. I 1980 mi­ste­de 13 men­ne­sker li­vet, og 200 blev sår­et, da en per­son med for­bin­del­se til en mi­li­tant høj­re­ra­di­kal grup­pe ud­lø­ste en bom­be. Og i fre­dags ko­ste­de det alt­så ni til­fa­el­di­ge per­so­ner samt gerningsmanden selv li­vet, da han igen og igen tryk­ke­de på aftra­ek­ke­ren på en pi­stol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.