Ve­te­ran­fly foru­lyk­ker under lan­ding i Ring­s­ted

BT - - NYHEDER -

SLAP MED KNUBS Et min­dre pri­vat­fly foru­lyk­ke­de i går for­mid­dag under en lan­ding på Ring­s­ted Fly­ve­plads. Der er tale om et ve­te­ran­fly fra 1943 af ty­pen KZ3, op­ly­ser kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der Mar­tin Bjer­re­gaard, Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti. Der ske­te til­sy­ne­la­den­de kun min­dre ska­der på fly­et, og pi­lo­ten og en pas­sa­ger slap med knubs. Pas­sa­ge­ren er dog kørt til tjek på sy­ge­hu­set.

Der er tale om et ae­g­te­par i be­gyn­del­sen af 70er­ne, og man­den er iføl­ge po­li­ti­et en er­fa­ren pi­lot.

Po­li­ti­et fik mel­din­gen om ulyk­ken man­dag kort ef­ter klok­ken 11.

»Pi­lo­ten er ved at let­te fra fly­ve­plad­sen, men på grund af mo­tor­pro­ble­mer, så mo­to­ren be­gyn­der at sa­et­te ud, va­el­ger han at gå ned igen, og det bli­ver en hård lan­ding, hvor lan­dings­stel­let bry­der sam­men,« si­ger Mar­tin Bjer­re­gaard.

Mo­tor­pro­ble­mer­ne gi­ver et tra­ek i fly­et, så det lan­der lidt ska­evt.

»Der kom­mer til­sy­ne­la­den­de me­re va­egt på ven­stre lan­dings­hjul end på høj­re, så lan­dings­stel­let kna­ek­ker, og fly­et fo­re­ta­ger en piru­et,« si­ger Mar­tin Bjer­re­gaard.

Trods den hår­de lan­ding er ska­der­ne på fly­et til­sy­ne­la­den­de kun små.

Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen er til­kaldt for at un­der­sø­ge fly­et og tale med pi­lo­ten for at klar­la­eg­ge år­sa­gen til, at fly­et foru­lyk­ke­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.