SER KRAEFTFARE

BT - - NYHEDER -

Knap 50.000 danskere har sva­ret på, hvor­vidt de har op­le­vet én el­ler fle­re af fi­re ’alarm­symp­to­mer’ på lun­ge­kra­eft, og hvor­vidt de i den for­bin­del­se har søgt la­e­ge. 4.180 per­so­ner ’ho­ste­de i la­en­ge­re tid’. 34,7 pct. af dem søg­te la­e­ge. 3.960 per­so­ner op­le­ve­de ’ån­de­nød’. 49,7 af dem søg­te la­e­ge. 62 per­so­ner ’ho­ste­de blod op’. 47,5 pct. af dem søg­te la­e­ge. 1.694 per­so­ner op­le­ve­de ’ha­es­hed i la­en­ge­re tid’. 27,4 pct. af dem søg­te la­e­ge. Jo ae­l­dre de var, des of­te­re søg­te de la­e­ge. Kvinder søg­te of­te­re la­e­ge end ma­end. Jo me­re al­ko­hol de ind­t­og, des min­dre til­bø­je­li­ge var de til at sø­ge la­e­ge. Ry­ge­re var min­dre til­bø­je­li­ge til at sø­ge la­e­ge. Knap hvert tred­je dan­sker dør af kraeft. Der­med er kraeft den stør­ste dra­e­ber i Dan­mark. Hvert år bli­ver der op­da­get knap 36.000 nye kra­eft­til­fa­el­de.

De fem hyp­pig­ste kra­eft­for­mer

Bryst­kra­eft Lun­ge­kra­eft Pro­sta­ta­kra­eft Tyktarm­s­kra­eft Mo­der­ma­er­ke­kra­eft 4.677 per­so­ner 4.635 per­so­ner 4.577 per­so­ner 3.492 per­so­ner 2.194 per­so­ner

Har du sva­ert ved at syn­ke og fort­sa­et­ter det, kan det va­e­re tegn på kraeft i spi­se­rø­ret, ma­ve­sa­ek­ken, hal­sen el­ler i bryst­hu­len. Det kan dog og­så skyl­des f.eks. hals­be­ta­en­del­se. En knu­de i f.eks. bryst el­ler testi­kel kan vi­se sig at va­e­re kraeft. Knu­den kan i nog­le til­fa­el­de va­e­re øm. Knu­der på hal­sen, under ar­men og i ly­sken skyl­des som re­gel be­ta­en­del­se, men en ha­e­vet knu­de på hal­sen kan og­så va­e­re kraeft. Fin­der du blod i din af­fø­ring el­ler på toilet­pa­pi­ret, kan det va­e­re tegn på kraeft i tar­men. Det kan dog og­så f.eks. skyl­des ha­e­mo­ri­der. Blod i uri­nen kan va­e­re tegn på kraeft i ny­rer­ne, pro­sta­ta el­ler bla­e­ren. Men det ses f.eks. og­så ved bla­e­re­be­ta­en­del­se. Ge­ne­rel­le pro­ble­mer med at tis­se el­ler hol­de på van­det samt hyp­pig bla­e­re­be­ta­en­del­se er og­så no­get, du bør få un­der­søgt. Vok­ser et mo­der­ma­er­ke el­ler vor­te, el­ler aen­drer det på an­den må­de ud­se­en­de, skal du va­e­re op­ma­er­k­som. Du ry­ger Du er over­va­eg­tig Du drik­ker me­get al­ko­hol Du er mand Du er ae­l­dre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.