’Fint med lum­mer stem­ning’

BT - - NYHEDER -

SJOVT INITIATIV Gra­tis kon­do­mer er vel­kom­ne, si­ger Mikkel Des­ler, der er en del af det dan­ske fod­bold­lands­hold ved det kom­men­de OL i Bra­si­li­en. De tu­sind­vis af OL-at­le­ter får mu­lig­he­den for at gå om­bord i pra­e­cis 42 kon­do­mer per mand. En gan­ske an­se­e­lig ma­eng­de, som for­ment­lig ik­ke vil gå sing­ler­ne for­bi.

21-åri­ge Mikkel Des­ler, der til dag­lig spil­ler for fod­bold­klub­ben OB, er sing­le. Han ude­luk­ker ik­ke, at han får kend­skab til nog­le af de kvin­de­li­ge at­le­ter ved OL, men hans fo­kus er dog ret­tet ét be­stemt sted.

»Jeg vil ha­ve fuldt fo­kus på fod­bol­den. Jeg ta­ger ik­ke he­le vej­en til Bra­si­li­en for at be­nyt­te mig af 42 kon­do­mer. Dem bru­ger jeg ba­re her­hjem­me i ste­det for,« ly­der det ka­ek­ke svar fra midt­ba­ne­spil­le­ren, som er del af en 22 mand stor lands­hold­strup.

»Jeg sy­nes da, det er et me­get sjovt og ko­misk initiativ. Det fjer­ner da lidt se­ri­ø­si­te­ten om­kring det he­le. Det er al­tid godt med en lum­mer stem­ning en gang imel­lem,« si­ger Mikkel Des­ler.

»Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til,« ly­der det gri­nen­de svar fra Mikkel Des­ler.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få an­dre dan­ske OL-sing­ler i tale. Den 21-åri­ge ka­ja­kro­er Ida Vil­lum­sen er le­dig, men hun af­vi­ste med et slet skjult smil at spe­ku­le­re i si­ne over­vej­el­ser om at va­e­re seksu­elt ak­tiv under OL. BMX-cy­kel­ryt­te­ren Si­mo­ne Tets­che Chri­sten­sen fin­der OL-ar­ran­gø­rer­nes kon­dom-initiativ in­ter­es­sant, men … hun har en ka­e­re­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.