Cl­in­ton an­kla­ger Pu­tin-spio­ner for

BT - - NYHEDER -

VALG­KAMP I USA ho­ved­kvar­ter. Og no­get ty­der på, at par­ti­top­pen har fa­vo­ri­se­ret den tid­li­ge­re før­ste­da­me frem for den fol­ke­li­ge Ber­nie San­ders.

Par­ti­le­del­sen har an­gi­ve­ligt for­søgt at øde­la­eg­ge hans kan­di­da­tur ved at mod­ar­bej­de ham. 74-åri­ge Ber­nie San­ders var Cl­in­tons skar­pe­ste kon­kur­rent ved pri­ma­er­val­ge­ne, og han var gra­es­rød­der­nes fo­re­truk­ne kan­di­dat. Men ik­ke par­ti­top­pens. Fle­re har al­le­re­de truk­ket sig Der er al­le­re­de rul­let ho­ve­d­er i sa­gen, da for­man­den for det de­mo­kra­ti­ske par­tis ko­mi­te, Deb­bie Was­ser­mann Schultz, har truk­ket sig.

I for­sø­get på at fjer­ne fo­kus, har Cl­in­tons kampag­ne­le­der Rob­by Mook nu an­kla­get rus­ser­ne for at stå bag la­ek­ket.

»Eks­per­ter forta­el­ler os, at rus­si­ske stats­li­ge ak­tø­rer brød ind hos den de­mo­kra­ti­ske na­tio­na­le ko­mi­te, tog alle e-mails og nu er i gang med at la­ek­ke dem gen­nem de her hjem­mesi­der. Det er be­kym­ren­de, at nog­le eks­per­ter nu forta­el­ler os, at det­te blev gjort af rus­ser­ne med det for­mål at hja­el­pe Do­nald Trump,« ha­ev­de­de Rob­by Mook i går.

Hvis det vir­ke­lig vi­ser sig, at rus­ser­ne står bag la­ek­ket, er der tale om en uhørt skandale, ly­der det fra lek­tor Jørn Brøn­dal fra Cen­ter for Ame­ri­kan­ske Stu­di­er på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

»Det er tem­me­lig us­a­ed­van­ligt, hvis det hol­der stik. De­mo­kra­ter­ne har en ka­em­pe in­ter­es­se i at spin­de det her på en må­de, så det ser ud, som, at Vla­di­mir Pu­tin vil hja­el­pe Do­nald Trump. Selv­om det er spe­ku­la­tio­ner, så kan det sagtens ta­en­kes, at Pu­tin helst ser Trump som pra­esi­dent. Han har end­da va­e­ret ude og ro­se ham nog­le gan­ge,« forta­el­ler Jørn Brøn­dal. Sta­er­kt foru­ro­li­gen­de Iføl­ge Jo­nat­han Chait, kom­men­ta­tor fra New York Ti­mes, kal­der han end­da Do­nald Trumps for­hold til den magt­ful­de rus­si­ske pra­esi­dent for yderst foru­ro­li­gen­de.

Cl­in­ton-fol­ke­ne har dog ik­ke frem­lagt be­vi­ser for, at det er rus­si­ske spio­ner, der har sam­ar­bej­det med Wikile­aks.

Men selv­om det skul­le vi­se sig, at rus­si­ske spio­ner har ha­ck­et sig ind i det de­mo­kra­ti­ske par­tis it-sy­ste­mer, så skal man ta­ge Rob­by Mooks på­stand med et gran salt. Han har nem­lig en klar in­ter­es­se i at få det ne­ga­ti­ve fo­kus va­ek fra Hil­lary Cl­in­ton, forta­el­ler Jørn Brøn­dal.

»Det hand­ler for de­mo­kra­ter­ne om at ven­de den her de­bat, så den hand­ler min­dre om de­mo­kra­ter­nes in­ter­ne splid. I den sam­men­ha­eng er det ka­er­kom­ment, at rus­ser­ne i for­vej­en er under an­kla­ge for at ha­ve spio­ne­ret,« si­ger han.

Det er langt­fra før­ste gang, at ame­ri­ka­ne­re og rus­se­re har ud­spio­ne­ret hin­an­den. Iføl­ge USA-eks­per­ten hand­le­de Wa­ter­ga­te-skan­da­len ne­top ud­spio­ne­ring, men den­gang var det det re­pu­bli­kan­ske par­ti, der forsøgte at in­stal­le­re af­lyt­nings­ud­styr hos de­mo­kra­ter­ne i de­res ho­ved­kvar­ter i Wa­ter­ga­te-kom­plek­set i Was­hin­g­ton, D.C.

Ber­nie San­ders hav­de ved re­dak­tio­nel slut­ning i går ik­ke kom­men­te­ret la­ek­ket og den an­gi­ve­li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.