Vildt og vå­dt vejr

BT - - NYHEDER -

SKY­BRUD Tag­ste­ne­ne lig­ger spredt i ha­ven, lof­tet er del­vist styr­tet ned, og stik­kon­tak­ter­ne er flø­jet ud af va­eg­gen. Så vildt gik det iføl­ge Nord­jy­ske.dk til i Aal­borg Øst, da et lyn slog ned og to­talska­de­de et hus på Sten­b­jerg­vej. Hel­dig­vis var hu­sets be­bo­er ik­ke hjem­me, da det ske­te, og hu­set er ef­ter­føl­gen­de ble­vet spa­er­ret af, for­di man fryg­ter, at fle­re tag­sten fal­der ned. Og­så an­dre de­le af lan­det ma­er­ke­de til de vold­som­me sky­brud og lyn­nedslag, som ha­er­ge­de isa­er Nord- og Østjyl­land samt Nord­s­ja­el­land i går. En vil­la­vej i Vej­le for­vand­le­de sig i lø­bet af ef­ter­mid­da­gen til no­get, der kun­ne min­de om Ama­zon­flo­den. TV2Vej­ret kan så­le­des vi­se bil­le­der, hvor de mud­der-bru­ne vand­mas­ser fos­ser gen­nem Vej­le-eg­nens fro­dig-grøn­ne om­rå­de Grejs­da­len. Måt­te drop­pe al tog­kør­sel I sam­me om­rå­de måt­te DSB drop­pe al tog­kør­sel, da skin­ner­ne mel­lem sta­tio­nen i Vej­le og sta­tio­nen i Jel­ling lå under vand. Det op­ly­ste DSB på Twit­ter og hen­vi­ste alle pas­sa­ge­rer på stra­ek­nin­gen til tog­bus­ser.

Iføl­ge vagt­chef hos DMI Mo­gens Røn­ne­bek vi­ser de før­ste må­lin­ger, at der isa­er er fi­re om­rå­der, der har få­et store ma­eng­der vand man­dag. I den lil­le by Gi­strup ved Aal­borg i Nordjylland er der så­le­des må­lt 24 mm regn, og sam­me ma­eng­de er må­lt i Fre­de­riks­sund i Nord­s­ja­el­land. Den he­de som­mer­luft Mo­gens Røn­ne­bek forta­el­ler, at fle­re ste­der sand­syn­lig­vis har få­et vand­ma­eng­der i sam­me stør­rel­se, og det vil sand­syn­lig­vis vi­se sig, når DMI mod­ta­ger fle­re op­lys­nin­ger om man­da­gens vejr.

»Jeg ved og­så, at Vej­le har haft sky­brud, og vist nok og­så i Sil­ke­borg, men det er vist gå­et uden om må­ler­ne. Vi kan si­ge me­re i mor­gen, når der er me­re da­ta,« for­kla­rer vagt­che­fen. Vod­skov i Nordjylland har få­et 19 mm vand, mens Vi­by ved Aar­hus nå­e­de at få 17 mm regn.

Det er iføl­ge TV2-vej­ret den he­de som­mer­luft, der de se­ne­ste da­ge har sik­ret som­mer og sol over Dan­mark, som kom­bi­ne­ret med det køli­ge­re luft mod vest er med til at dan­ne de kraf­ti­ge regn­skyl og tor­den­by­ger.

Der­med kan vi godt pak­ke biki­ni og ba­des­horts va­ek for den­ne gang, da de kom­men­de døgn vil bli­ve en del køli­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.