Nej, den, der ti­er, samtyk­ker ik­ke

BT - - DEBAT -

ÖZLEM SARA CEKIC

har ik­ke en sa­er­lig for­plig­tel­se til at ta­ge af­stand fra ter­r­or­hand­lin­ger. Det lig­ger i sig selv, at hvis man er de­mo­krat, så ta­ger man selv­føl­ge­lig og­så af­stand fra ter­ror – det går jeg ud fra, at alle gør, med­min­dre man har et me­get for­skru­et ver­dens­bil­le­de. Lo­gik­ken om, at den, der ti­er, samtyk­ker, ha­en­ger ik­ke sam­men. Hvis folk ik­ke la­eg­ger blom­ster el­ler la­ver en Fa­ce­book-op­da­te­ring, be­ty­der det så, at de støt­ter ter­ror? Det er no­get vrøvl. Som ud­gangs­punkt har jeg til­lid til, at folk selv­føl­ge­lig ik­ke støt­ter ter­r­o­ri­ster, med­min­dre de er for­skru­e­de i ho­ve­d­et. Jeg sy­nes dog, at ima­mer har en for­plig­tel­se til at si­ge, at det ik­ke har no­get at gø­re med is­lam, når no­gen be­går ter­ror i Al­la­hs navn. Det ga­el­der ik­ke kun ima­mer – hvis no­gen be­går ter­ror i en guds navn, så sy­nes jeg, at re­li­gi­øse le­de­re al­tid har en for­plig­tel­se til at si­ge, at det ik­ke ha­en­ger sam­men med re­li­gion.

AL­MIN­DE­LI­GE DAN­SKE MUS­LI­MER

at ter­ror og is­lam ha­en­ger sam­men. Ter­r­oren ram­mer mus­li­mer i he­le ver­den. Det er først og frem­mest mus­li­mer, der for­sva­rer sig mod ter­r­o­ri­ster, og det er ho­ved­sa­ge­ligt mus­li­mer, der bli­ver ramt af ter­ror. Det er dybt be­kym­ren­de, at ter­r­oren og­så be­gyn­der at ram­me Eu­ro­pa, men man må ik­ke glem­me, at det er hver­dag i Tyr­ki­et, Paki­stan, Iran, Irak og Af­g­ha­ni­stan. Ter­r­o­ri­ster­ne ram­mer alle og en­hver, der ik­ke de­ler de­res ver­dens­syn, så det er ik­ke et spørgs­mål om re­li­gion.

DET PAS­SER IK­KE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.