Ja, mus­li­mer skal be­ka­em­pe is­la­mis­me

BT - - DEBAT -

NA­SER KHADER

at mel­de sig ind i kam­pen imod is­la­mis­me og ji­ha­dis­me, som er ved at bli­ve frem­her­sken­de i is­lam. Jeg sy­nes ik­ke, at der er ret man­ge, som har meldt sig ind i den kamp, og det at ta­ge af­stand til ter­ror er kun en lil­le del af det. Det hand­ler om, at vi har et pro­blem in­den for vo­res re­li­gion – den er ved at ud­vik­le sig til at bli­ve kri­gens is­lam. Hvad gør vi for at stop­pe det vanvid? Det kan vi gø­re, ved at fle­re og fle­re en­ga­ge­rer sig i den kamp. Du lø­ser ik­ke den ud­for­dring ved ba­re at si­ge, at det ik­ke hand­ler om is­lam. Det er jo løgn. Det er en del af is­lam, og dem, der la­ver ter­r­or­an­gre­be­ne, er i de­res egen selv­for­stå­el­se mus­li­mer. Der­for sav­ner jeg, at fle­re mel­der sig ind i den ide­o­lo­gi­ske kamp imod is­la­mis­me. Hvor man­ge mel­der sig ind i den kamp uden for­be­hold? Man­ge af de mus­lim­ske de­bat­tø­rer re­la­ti­vi­se­rer al­tid og sam­men­lig­ner med Ku Klux Klan og Brei­vik. Men vi ta­ler om is­lams ter­ror. Ryg­marvs­re­ak­tio­nen er, at det ik­ke har no­get med is­lam at gø­re, og at ter­r­o­ri­sten ik­ke er mus­lim. I ste­det bur­de folk er­ken­de, at vi er i pro­ble­mer, og for­sø­ge at red­de vo­res re­li­gion. Jeg kan ik­ke få øje på ret man­ge mus­li­mer i Dan­mark, der gør det. De fle­ste af dem, der ta­ger af­stand og for­døm­mer ter­ror, har al­tid et for­be­hold. Jeg for­ven­ter ik­ke, at min 70-åri­ge mor skal gå på ga­den og ta­ge af­stand til ter­ror. Det hand­ler om de mus­li­mer, der har en plat­form og er ak­ti­ve i de­bat­ten. Men de har me­re travlt med at ta­ge af­stand fra dem, der si­ger, at de skal ta­ge af­stand.

DET HAND­LER OM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.