Nu skal vi kun sove ti gan­ge

BT - - DEBAT -

Sport­s­som­mer Del 3 – co­m­ing right up. EM i fod­bold er for­bi, Tour de Fran­ce er for­bi, det men­tale hul med blot en smu­le su­per­liga og 1. di­vi­sions­fod­bold til at fyl­de ud, og nu li­ge om lidt hel­dig­vis, fra den 5. au­gust i et fjern­syn na­er dig: De Olym­pi­ske Le­ge i Rio De Ja­neiro. Ta­daaa ...

PA­NE­LET At­le­tik­ken er den helt gal med. Svøm­nin­gen selv­føl­ge­lig, og hvad man el­lers li­ge kan kom­me på af ek­semp­ler

DR SEN­DER 24/7 på den ene el­ler an­den plat­form, TV 2 føl­ger trop. Vi snak­ker syn­kronsvøm­ning, in­den­dørs gym­na­stik, kap­gang, og hvad der el­lers kan pres­se os til­ba­ge i so­fa­en i en seks timers tids­forskudt bar­reø­vel­se af spa­en­ding og sport på top­plan. Hvis det ik­ke li­ge var, for­di OL i 2016-ud­ga­ven er en far­ce af en an­den ver­den. DOPINGMISTANKEN, OG­SÅ DEN kon­fir­me­re­de af slagsen, holdt en slags 20 års-ju­bila­e­um for åben ska­erm i årets Tour de Fran­ce. Cy­kel­spor­ten har fun­det et skizof­rent le­je at le­ve med den som en pa­ral­lel­ver­den til lan­de­ve­jens ud­skej­el­ser. EM i fod­bold slip­per som al an­den fod­bold for den du­b­i­ø­se pas­sa­ger, for­di vi som se­e­re og for­bru­ge­re af ver­dens va­e­sent­lig­ste sport er li­geg­la­de med den, alt imens kant­spil­le­re ef­ter­hån­den lø­ber sta­er­ke­re end mi­stan­ken. Så ud­hol­den­de og frem og til­ba­ge, at man bli­ver helt for­pu­stet blot ved at be­ska­ef­ti­ge sig med, at der må stik­ke me­re under end en gam­mel Laud­rup-re­k­la­me for OTA Sol­gryn. AT­LE­TIK­KEN ER DEN helt gal med. Svøm­nin­gen selv­føl­ge­lig, og hvad man el­lers li­ge kan kom­me på af ek­semp­ler, si­den Ben Jo­hn­son som en af de mest spek­taku­la­e­re i ny­e­re 100 me­ter-tid gled så fa­ta­lt i egen bi­o­ke­misk smut­vej til rig­dom og me­re end blot ti mi­nut­ters be­røm­mel­se. Glem hel­ler ik­ke den po­li­ti­ske di­men­sion. Den ra­ek­ker end­nu la­en­ge­re til­ba­ge end for min egen va­ge erin­drings ved­kom­men­de i 1972 i München. Men på de in­dre olym­pi­ske linjer har skan­da­ler­ne ik­ke mindst af magt­po­li­tisk og øko­no­misk ka­rak­ter li­ge si­den va­e­ret til­ta­gen­de. Og­så i fod­bold og atletik. De se­ne­ste år har fe­je­ko­ste­ne ar­bej­det på over­tid i bå­de FI­FA og UEFA. Når det kom­mer til styk­ket må­ske det mest kos­me­ti­ske af slagsen, ma­ke up-ko­ste til at stram­me fa­ca­den lidt op. Så sent som man­dag blev Tys­klands tid­li­ge­re fod­bold­for­bunds­for­mand og Kurt Lassen, 60 pct. af dan­sker­ne me­ner, det bør va­e­re mu­ligt at få til­skud fra sy­ge­sik­rin­gen til al­ter­na­tiv be­hand­ling. Vil det va­e­re en god idé? nu­va­e­ren­de FI­FA- og UEFA-med­lem Wol­f­gang Ni­ers­bach ude­luk­ket fra al fod­bol­dak­ti­vi­tet i et år på grund af øko­no­misk be­stik­kel­se. Ov­re i at­le­tik­ken har for­man­den for det he­le, min barn­doms ele­gan­te mel­lem­di­stan­ce­lø­ber Se­ba­sti­an Coe, sit hyr med at ja­ge do­pings­pø­gel­set og så me­get an­det rod i fo­re­ta­gen­det på po­r­ten. HENOVER WE­E­KEN­DEN TOG Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mi­te, IOC, pri­sen. El­ler dens så­kald­te ek­se­ku­tiv­ko­mi­te. Den an­svars­fra­skrev sig kon­klu­sio­ner­ne på rapporten, der førte be­vis for stats­kon­trol­le­ret do­ping af rus­si­ske at­le­ter. Den send­te aben vi­de­re til spe­ci­al­for­bun­de­ne at ek­se­kve­re ude­luk­kel­se fra OL på bag­grund af rapporten, hvis de fin­der det be­ti­me­ligt. Alt­så, selv­sam­me ko­mi­te med en dansk kron­prins og en dansk guld­vin­der i bad­min­ton fra OL i At­lan­ta i 1996 blandt med­lem­mer­ne. Ind­fly­del­sens na­tio­na­le bed­rag, og hvor er min pri­vat­chauf­før. Tag mig til Co­pa­ca­ba­na. Nå, men nu skal vi kun sove ti gan­ge me­re, in­den det går løs. Sport­s­som­mer Del 3 i Rio. Vi gla­e­der os helt vildt til, som man si­ger: The best ga­mes ever ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.