SF vil luk­ke hul i kom­mu­ne­kas­sen med hø­je­re skat i toppen

BT - - NYHEDER -

si­ger Lis­beth Bech Poulsen i en skrift­lig kom­men­tar.

Hun øn­sker og­så en skat på fi­nan­si­el­le transak­tio­ner.

Der­med er ba­nen ved at va­e­re krid­tet op for­ud for ef­ter­å­rets po­li­ti­ske for­hand­lin­ger på Chri­sti­ans­borg. Bå­de Ven­stre og Li­be­ral Al­li­an­ce me­ner mod­sat SF og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, at skat­te­let­tel­ser skal på bor­det for at sik­re frem­ti­dens va­ekst.

Hos den bor­ger­lig-li­be­ra­le taenketank Cepos op­for­drer che­fø­ko­nom Mads Lund­by Han­sen til, at kom­mu­ner­ne bl.a. bli­ver bed­re til at få me­re ud af de­res pen­ge. Cepos: Øget pro­duk­ti­vi­tet »Min po­in­te er, at vi skal va­ek fra tan­ke­gan­gen om, at bed­re of­fent­lig ser­vi­ce skal ske ved end­nu hø­je­re ud­gif­ter. I ste­det skal vi ha­ve me­re ser­vi­ce for de sam­me pen­ge. Det vil si­ge øget pro­duk­ti­vi­tet,« si­ger Mads Lund­by Han­sen i en skrift­lig kom­men­tar.

Ana­ly­sen fra Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd er la­vet, ef­ter at regeringen ind­gik en øko­no­misk af­ta­le med kom­mu­ner­ne. Kom­mu­ner­ne skal spa­re Kom­mu­ner­ne skal spa­re 1,7 mil­li­ar­der kro­ner. På sam­me tid vil ud­gif­ter­ne til fle­re ae­l­dre ko­ste fi­re mil­li­ar­der, mens en øget flygt­nin­ge­til­strøm­ning ko­ster yder­li­ge­re 3,4 mil­li­ar­der kro­ner iføl­ge ana­ly­sen.

Lars An­der­sen, di­rek­tør i Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd, for­kla­rer, at de to grun­de – sti­gen­de be­hov på grund af ae­l­dre og flygtninge, samt at kom­mu­ner­ne skal spa­re – er år­sa­gen til, at der vil mang­le pen­ge i kom­mu­ner­nes bud­get, hvis ser­vi­cen skal va­e­re på sam­me ni­veau om fi­re år.

skat­te­o­rd­fø­rer Lis­beth Bech Poulsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.