Køb som­mer­hus bil­ligst

BT - - NYHEDER -

FRITIDSHUS »Som­mer­huspri­ser­ne har stort set lig­get stil­le si­den fi­nanskri­sen. Mod­sat pri­ser­ne på hu­se og lej­lig­he­der, der er gå­et op,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen hos Bo­liga til BT.

Laust Far­ver na­ev­ner blandt an­det Ods­her­red på Nord­s­ja­el­land som et om­rå­de, hvor man får me­get for pen­ge­ne i en re­gion, hvor det tra­di­tio­nelt er dyrt, og hvis man er fra Østsja­el­land, er Sve­ri­ge et rent scoop:

»Få timers kør­sel fra Kø­ben­havn i Syds­ve­ri­ge kan man få et stort som­mer­hus med en stor grund op ad bå­de sø og skov til en langt bil­li­ge­re pris end i Dan­mark. Dér får man vir­ke­lig no­get for pen­ge­ne. Men der er sa­e­son­for­skel­le i pri­ser­ne – det er og­så no­get, der gør sig ga­el­den­de for bo­lig­mar­ke­det ge­ne­relt,« forta­el­ler Christian Hil­ligsøe He­i­nig, che­fø­ko­nom hos Re­al­kre­dit Dan­mark.

Pris­ud­s­vin­ge­ne ha­en­ger sam­men med de for­skel­li­ge han­dels­møn­stre hen over året. Der bli­ver ik­ke hand­let så man­ge som­mer­hu­se i slut­nin­gen og i star­ten af året.

Som­mer­hu­se­ne bli­ver i hø­je­re grad hand­let fra april og frem, for­kla­rer Christian Hil­ligsøe He­i­nig. Og det sa­et­ter alt­så sit af­tryk på pri­ser­ne.

Tal­le­ne fra Bo­ligsi­den vi­ser, at det i pe­ri­o­den fra 2009 til 2015 i gen­nem­snit ko­ste­de 13.237 kro­ner per kva­drat­me­ter, hvis som­mer­hu­set blev købt i den bil­lig­ste må­ned, som er de­cem­ber.

Den dy­re­ste må­ned var april med en gen­nem­snit­lig kva­drat­me­ter­pris på 14.207 kr.

Gen­nem­snit­tet af kva­drat­me­ter­pri­ser­ne vi­ser, at må­ne­der­ne de­cem­ber, ja­nu­ar og fe­bru­ar er de bil­lig­ste må­ne­der at sa­et­te sin un­der­skrift på købs­kon­trak­ten. Hav tå­l­mo­dig­hed Som­mer­hus­mar­ke­det va­ri­e­rer dog en del fra kom­mu­ne til kom­mu­ne, og det kan på­vir­ke, om det er re­a­li­stisk at ven­te på en bed­re pris. »Hvis man har me­get fo­kus på et be­stemt om­rå­de, man ger­ne vil bo i, hvor der ik­ke er så man­ge som­mer­hu­se til salg, så har man ik­ke så god mu­lig­hed for at va­e­re kri­tisk,« si­ger Bir­git Da­etz, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør hos Bo­ligsi­den og til­fø­jer:

»Hvis man er in­ter­es­se­ret i et som­mer­hu­s­om­rå­de, hvor der er rig­tig me­get ak­ti­vi­tet – det kun­ne va­e­re Vej­by, Nykøbing Sja­el­land el­ler Ja­e­ger­spris – så kun­ne det va­e­re re­le­vant at kig­ge på, om man skul­le ven­te med at kø­be.«

Det er dog ik­ke nød­ven­dig­vis så li­ge­til ba­re at af­ven­te, at pri­ser­ne fal­der, be­ma­er­ker che­fø­ko­nom Christian Hil­ligsøe He­i­nig:

»Ud­for­drin­gen er jo, at jag­ten på ens drøm­me­som­mer­hus kan stra­ek­ke sig over fle­re må­ne­der, in­den det he­le fal­der på plads i for­hold

De mest po­pu­la­e­re

om­rå­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.