Her er de mest po­pu­la­e­re ste­der at kø­be

BT - - NYHEDER -

ge­ne­relt er det et godt tids­punkt at kø­be nu, for­di pri­ser­ne er så la­ve, og der er rig­tig, rig­tig man­ge som­mer­hu­se på mar­ke­det. Sam­ti­dig bli­ver der gi­vet store pris­nedslag. Og det ga­el­der, uan­set hvil­ket om­rå­de du er i,« si­ger Laust Far­ver, der na­ev­ner føl­gen­de ste­der på Sja­el­land som de mest po­pu­la­e­re at kø­be som­mer­hus i:

Ods­her­red, (hvor pri­ser­ne er no­get la­ve­re end de dy­re nord­s­ja­el­land­ske om­rå­der som Tisvil­de­le­je, Hor­n­ba­ek og Rør­vig), Kar­re­ba­eks­min­de, Vor­ding­borg og Ma­ri­e­lyst.

Om­kring Aar­hus na­ev­ner han Odder, om­kring Oden­se er det Ot­terup, der er po­pu­la­ert, og i Aal­borg er det om­rå­der­ne om­kring Lim­fjor­den. Tjek mar­ke­det ud En ge­ne­rel ret­tes­no­ri føl­ge Laust Far­ver er, at i de om­rå­der, hvor helårs­hu­se og lej­lig­he­der er i bund, er pri­ser­ne på som­mer­hu­se og­så la­ve.

Og hvis man vil gø­re et kup, na­ev­ner Laust Far­ver mu­lig­he­den for at kø­be et som­mer­hus på tvangs­auk­tion:

»Man skal li­ge sa­et­te sig ind, hvor­dan man by­der, og må­ske tale med en ad­vo­kat in­den. Men hvis man har lidt is i ma­ven, så er det og­så mu­ligt at få et som­mer­hus til halv pris på den må­de.«

Og­så Bir­git Da­etz fra Bo­ligsi­den. dk me­ner, at det kan be­ta­le sig at kig­ge på som­mer­hus nu:

»Tids­punk­tet for som­mer­hus­køb er godt nu, for­di ren­ten er lav, og ud­bud­det er stort. Der er me­get at va­el­ge imel­lem,« si­ger Bir­git Da­etz.

Her får du

me­get for pen­ge­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.