Uper­son­li­ge Bey­on­cé

BT - - KULTUR -

KON­CERT

Bey­on­cé Kon­cert i Parken, søn­dag af­ten **** **

New Or­le­ans-kvinder med bi­stre at­ti­tu­der, pri­va­t­op­ta­gel­ser af dat­te­ren Ivy Blue og ghet­to­grum­se­de car­parks.

Men i ste­det for at dri­ve kon­cer­ten igen­nem det kro­no­lo­gi­ske, fø­lel­ses­ma­es­si­ge re­gi­ster af svig, fru­stra­tion, hud­løs sorg og til slut for­son­lig til­gi­vel­se, som er driv­kraf­ten på pla­den, der lan­ger ud ef­ter ae­g­te­man­den Jay-Z (og re­sten af den mand­li­ge ver­dens­be­folk­ning), så blev det ’ba­re’ en de­mon­stra­tion af, at Mrs. Car­ter i dag er di­va­en over dem alle. For­di hun kan syn­ge og dan­se som in­gen an­dre. Låg på po­li­tik­ken Og det var sgu ae­r­ger­ligt! For Bey­on­cé an­no 2016 er el­lers trå­dt ind på den glo­ba­le po­p­s­ce­ne med hold­nin­ger til ame­ri­kansk ra­ce­diskri­mi­na­tion og kvin­de­lig un­der­tryk­kel­se. En di­va med til­sy­ne­la­den­de dybt per­son­li­ge hold­nin­ger til den ver­den, som ud­fol­der sig for vo­res øj­ne li­ge nu. Til kor­rupt po­li­ti­vold, for­skel­s­be­hand­ling, ra­ce­ma­es­si­ge for­dom­me og – ik­ke mindst – kon­flikt­sky ma­end, som hel­le­re ta­ger den let­te vej ud i for­før­en­de si­despring frem for at stil­le op og ta­ge an­svar.

Gan­ske vist løf­te­de Qu­e­en B na­er­mest ta­get af Parken med bal­la­der som f.eks. ’Love on Top’ og ’1+1’, og dre­je­de al­les ho­ve­d­er om med se­xe­de frem­fø­rel­ser af ’Ro­ck­et’ og ’Par­ti­tion’.

Men jeg sav­ne­de den hud­løst ae­r­li­ge, rå og sår­ba­re Bey, jeg tro­e­de tur­de sa­et­te dags­or­de­nen nu. Den po­p­di­va, som tør tale til an­det og me­re end glans­bil­led­li­vet, hvor alt er ind­hyl­let i en ’ha­lo’ af idyl og per­fekt, vin­domsust hår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.