By­ens nye ho­t­dog-me­ster

BT - - TV / RADIO -

Agern, som lig­ger ved si­den af ho­t­dog-bo­den, og­så få­et ka­em­pe ros.

Ma­dan­mel­der Edward Be­hr fra Fi­nan­ci­al Ti­mes kal­der Agern »ek­stremt god« i en få da­ge gam­mel an­mel­del­se af re­stau­ran­ten.

Restau­ran­tens in­te­r­i­ør bli­ver frem­ha­e­vet som et ind­by­den­de tra­ek­pla­ster for trav­le rej­sen­de, der har brug for et hvil og god mad in­den af­gang.

»Den mo­der­ne og re­ne re­stau­rant gi­ver in­gen for­nem­mel­ser af, at man sid­der på en jer­n­ba­ne-re­stau­rant,« skri­ver Fi­nan­ci­al Ti­mes. Har sat­set he­le bu­tik­ken Ame­ri­ka­ner­ne ha­ef­ter sig bl.a. ved Claus Mey­ers brug af rød­be­der i de man­ge me­nu­er, men og­så restau­ran­tens an­dre ret­ter bli­ver i Fi­nan­ci­al Ti­mes over­dyn­get med ro­ser. Iføl­ge an­mel­de­ren fra Fi­nan­ci­al Ti­mes til­by­der Agern den bed­ste og mest om­hyg­ge­ligt an­ret­te­de mad, han har smagt i lang tid.

»En af for­ret­ter­ne er en me­get la­ek­ker sa­lat med brom­ba­er, mand­ler og Havgus, der er en spe­ci­el dansk ost. En an­den me­nu be­står af fin­hak­ket råt ok­se­kød, som bli­ver ser­ve­ret med grønt­sa­ger og grøn­ne, syl­te­de jord­ba­er,« skri­ver an­mel­de­ren bl.a.

Claus Meyer har sat­set he­le bu­tik­ken med sit New Yor­ker-even­tyr. På den cen­tra­le jer­n­ba­ne­sta­tion har han skabt Gre­at Nort­hern Food Hall, hvor man fin­der et ud­pluk af Mey­ers iko­ni­ske nye nor­di­ske mad. Claus Meyer flyt­te­de sam­men med sin ko­ne Christina og de­res tre pi­ger til New York i 2014 for at se op­fø­rel­sen af den nye ka­em­pe sats­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.