Nu lø­ber hun kun fra­den rus­si­ske trus­sel Den rus­si­ske trus­sel

Yuliya Ste­pa­nova er at­le­ten, der med hem­me­li­ge op­ta­gel­ser fa­el­de­de Rusland for or­ga­ni­se­ret do­ping, men som nu selv er ude­luk­ket fra OL. Her er hi­sto­ri­en om kvin­den, der har le­vet et liv på flugt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ET LIV PÅ FLUGT Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Det var me­get bit­tert at fin­de ud af, at jeg skul­le straf­fes, og at de folk, der sat­te do­ping-sy­ste­met op i Rusland, ik­ke skul­le straf­fes over­ho­ve­det Jeg var ik­ke kold­blo­dig. Hver gang jeg op­tog no­get med min te­le­fon, var jeg nervøs. Spe­ci­elt når folk kig­ge­de på te­le­fo­nen, var jeg be­kym­ret for, om de blev mista­enk­som­me Vi har end ik­ke for­talt vo­res fora­el­dre, hvor i ver­den vi er. De ved det ik­ke. Og her, hvor vi er nu, er der hel­dig­vis in­gen, der spør­ger os, hvem vi er

Der er do­pingco­ck­tails, hem­me­li­ge op­ta­gel­ser, whi­st­le­blowers, døds­fald og en fa­mi­lie på flugt. Sa­gen om or­ga­ni­se­ret rus­sisk do­ping min­der lidt om en spa­en­dings­film. Søn­dag fik ho­ved­per­so­nen bag he­le skan­da­len den ene­ste be­sked, hun ik­ke øn­ske­de ef­ter halvan­det år på flugt. Yuliya Ste­pa­nova er – indtil hen­des ap­pel bli­ver be­hand­let af IOC (den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité) – ik­ke vel­kom­men som at­let til OL i Rio. Men Rusland er.

Det er kul­mi­na­tio­nen indtil vi­de­re. Kli­maks. Men an­sla­get be­gynd­te i 2013 på en par­ke­rings­plads i Moskva.

Og ho­ved­per­so­nen er Yuliya Ste­pa­nova. En rus­sisk 800 me­ter-lø­ber, der i 2013 fik to års ka­ran­ta­e­ne for do­ping og ’tak­ke­de’ de do­ping-be­hja­el­pe­li­ge rus­si­ske idra­ets­le­de­re ved at fun­ge­re som whi­st­le­blower i den mest om­fat­ten­de do­pings­kan­da­le no­gen­sin­de. En do­pings­kan­da­le, der har truk­ket ta­ep­pet va­ek under Rusland som sport­s­na­tion.

Den­gang i 2013 fik Yuliya Ste­pa­nova be­ske­den. Hun hav­de dopet sig sy­ste­ma­tisk med hja­elp fra tra­e­ne­re og la­e­ger og be­talt fem pro­cent af sin løn for at ind­gå i det om­fat­ten­de do­ping­pro­gram, der til­med tog an­sva­ret for, at at­le­ter­ne ik­ke vil­le bli­ve af­slø­ret i snyd. Men det ske­te al­li­ge­vel. Hun blev ta­get for do­ping og fik en ka­ran­ta­e­ne på to år. »Tid­ligt i 2013 rin­ge­de land­stra­e­ner Mel­ni­kov. ’Vi har et pa­pir her’, sag­de han, ’hvor der står, at du har ka­ran­ta­e­ne på grund af va­er­di­er­ne i dit bi­o­lo­gi­ske pas’. Jeg sag­de, at det umu­ligt kun­ne pas­se: ’Jeg gjor­de pra­e­cis, hvad du bad mig om, og du fort­sa­et­ter ef­ter at ha­ve på­dra­get mig de her pro­ble­mer?’ ’Det kan ske’, sag­de han, ’vi er ke­de af det. Skriv under og slap af de naeste to år’,« har Yuliya Ste­pa­nova for­talt til Frank­fur­ter Al­ge­me­i­ne Zei­tung.

Be­ske­den ram­te hårdt hos den am­bi­tiø­se mel­lem­di­stan­ce­lø­ber. De se­ne­ste to års re­sul­ta­ter blev slet­tet som et re­sul­tat af dom­men, og så­le­des var Ste­pa­nova ik­ke la­en­ge­re sølv­me­dal­je­vin­der ved in­den­dørsEM i 2011. Og det var her, at fru­stra­tion blev til en form for re­van­che­tørst. Ste­pa­nova kun­ne ik­ke for­stå, hvor­dan hun kun­ne bli­ve straf­fet for no­get, som hun men­te, at stort set samt­li­ge rus­si­ske at­le­ter gjor­de. Mens de i hen­des øje an­svar­li­ge helt slap for straf.

Så hun skrev et brev til WADA, det in­ter­na­tio­na­le an­ti-do­ping-agen­tur.

»Da jeg før­ste gang hør­te om at bli­ve straf­fet, kol­lap­se­de den ver­den, som jeg hav­de fo­re­stil­let mig. Det var me­get bit­tert at fin­de ud af, at jeg skul­le straf­fes, og at de folk, der sat­te do­ping-sy­ste­met op i Rusland, ik­ke skul­le straf­fes over­ho­ve­det og sta­dig vil­le for­be­re­de at­le­ter på sam­me må­de,« stod der iføl­ge New York Ti­mes i Yuliya Ste­pa­novas brev fra fe­bru­ar 2013.

I bre­vet in­drøm­me­de hun sin brug af do­ping. Epo og ste­roi­der blandt an­det. Men hun føl­te ik­ke, at det var nok. Der skul­le gø­res me­re. Og det var her, at hen­des mand, Vi­ta­ly Ste­pa­nov, kom ind i bil­le­det i den bil for­an tog­sta­tio­nen i Moskva i fe­bru­ar 2013. Hemmelig agent Her sad Vi­ta­ly Ste­pa­nov, der et par år for­in­den var ble­vet fy­ret fra det rus­si­ske an­tido­ping-agen­tur Rus­a­da, med den kla­re for­mod­ning, at han og Yuliya Ste­pa­nova sam­men skul­le kø­re til de rus­si­ske myn­dig­he­der for at fuld­fø­re den skils­mis­se, de hav­de an­mo­det om en må­ned tid­li­ge­re. Men det blev i ste­det be­gyn­del­sen på Yuliya Ste­pa­novas 21 må­ne­der som hemmelig agent med én mis­sion: At of­fent­lig­gø­re og øde­la­eg­ge Ruslands do­ping-kul­tur. Det skri­ver New York Ti­mes.

Yuliya Ste­pa­nova op­tog lyd og bil­le­der med sin te­le­fon, mens tra­e­ne­re, le­de­re og til­med ak­ti­ve to­pat­le­ter uvi­den­de for­tal­te hen­de om, hvor­dan do­ping-sny­de­ri­et fo­re­gik i Rusland. Det var or­ga­ni­se­ret, og selv Rus­a­da, an­tido­ping-agen­tu­ret, var ind­blan­det i sny­de­ri­et.

Der­for var det hel­ler ik­ke nemt for Ste­pa­nova at få fat i be­vis­ma­te­ri­a­let.

»Jeg var ik­ke kold­blo­dig. Hver gang jeg op­tog no­get med min te­le­fon, var jeg nervøs. Spe­ci­elt når folk kig­ge­de på te­le­fo­nen, var jeg be­kym­ret for, om de blev mista­enk­som­me. Det vil­le ha­ve få­et os i store pro­ble­mer i Rusland. Jeg er ik­ke en sny­der. Jeg har be­gå­et fejl, men for en god frem­tid skal jeg of­re mig. Det her var et af dem. Jeg har la­ert at op­fø­re mig som Ja­mes Bond,« har Yuliya Ste­pa­nova for­talt i et in­ter­view med Frank­fur­ter Al­ge­me­i­ne Zei­tung.

19 må­ne­der brug­te hun på at ind­sam­le be­vis­ma­te­ri­a­le, mens hen­des mand hav­de kon­takt til det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur, WADA, og den ty­ske jour­na­list Ha­jo Sep­pelt. For det var sidst­na­evn­te, der kom med af­slø­rin­ger­ne i pro­gram­met ’Top­hem­me­lig do­ping: Hvor­dan Rusland ska­ber si­ne vin­de­re’ på tv­sta­tio­nen ARD. De hem­me­li­ge op­ta­gel­ser var med, og do­ping­lavi­nen rul­le­de plud­se­lig. Rusland var under sta­er­ke be­skyld­nin­ger, og al­le­re­de en må­ned in­den pro­gram­mets of­fent­lig­gø­rel­se i de­cem­ber 2014 hav­de Yuliya Ste­pa­nova, Vi­ta­ly Ste­pa­nov og de­res lil­le ny­fød­te søn for­ladt Rusland. Det blev be­gyn­del­sen på en no­ma­de­tilva­e­rel­se, der end­nu ik­ke nød­ven­dig­vis har set sit en­de­ligt.

Før­ste stop på vej­en var Tyskland og Ber­lin. Med ef­ter­nav­net ’Mül­ler’ stå­en­de på dø­ren og in­gen an­dre re­gi­stre­rin­ger fandt den lil­le fa­mi­lie et sted at bo i den ty­ske stor­by. Og da tv-sta­tio­nen ARD fulg­te op på de­res hi­sto­rie om Ste­pa­nova og Ste­pa­nov et år ef­ter do­ping-af­slø­rin­ger­ne, hav­de den lil­le fa­mi­lie flyt­tet syv gan­ge. Bo­et på ho­tel­ler og i lej­lig­he­der under fal­ske nav­ne.

»Vi har end ik­ke for­talt vo­res fora­el­dre, hvor i ver­den vi er. De ved det ik­ke. Og her, hvor vi er nu, er der hel­dig­vis in­gen, der spør­ger os, hvem vi er. Og in­gen øn­sker at vi­de, hvor vi

kom­mer fra,« for­tal­te Yuliya Ste­pa­nova i de­cem­ber 2015.

Og hvor­for skal de så le­ve så om­tum­let et liv? For­di de er ban­ge for, hvad der vil ske dem. I hjem­lan­det om­ta­les whi­st­le-blower­ne kun som for­ra­e­de­re, der har for­rå­dt fa­ed­re­lan­det. Og iføl­ge par­ret bli­ver så­dan nog­le alt­så ik­ke be­hand­let spe­ci­elt godt i Rusland.

I fe­bru­ar i år dø­de den tid­li­ge­re chef for det rus­si­ske an­tido­pin­ga­gen­tur, Nikita Ka­may­ev, af et ’vold­somt hjer­te­an­fald’. Det ske­te tre må­ne­der ef­ter, at Ka­may­ev hav­de kon­tak­tet den an­er­kend­te do­pin­gjour­na­list David Walsh for at forta­el­le, at Ka­may­ev var i gang med en bog om tre år­ti­ers om­fat­ten­de do­ping i Rusland. Det for­tal­te Walsh selv til Sun­day Ti­mes.

Sam­men­ha­en­gen er ik­ke do­ku­men­te­ret, men Ste­pa­nova og Ste­pa­nov me­ner i hvert fald selv, at de er i fa­re. Og den mu­li­ge bog fra Nikita Ka­may­ev var ba­re se­ne­ste an­kla­ge mod Rusland, der tid­li­ge­re i år og­så blev be­skyldt for ved vin­ter-OL på hjem­me­ba­ne i So­tji i 2014 at ha­ve lan­get do­pingco­ck­tails ud til si­ne at­le­ter i et af­sin­digt tem­po, mens urin­prø­ver byt­te­des ud gen­nem et hul i va­eg­gen for at skju­le do­ping­syn­der­ne.

Så­le­des var det Yuliya Ste­pa­nova, der åb­ne­de dø­ren på klem til en rus­sisk ver­den af do­ping. Og hun for­try­der in­gen­ting. Det har hun for­talt i stort set et­hvert in­ter­view si­den. Kun at hun ik­ke skaf­fe­de end­nu fle­re be­vi­ser.

Men hun hå­ber, at li­vet på flugt snart vil få en en­de.

»Mit øn­ske for frem­ti­den er, at vi en­de­lig kan fin­de et per­ma­nent sted til os, og vi kan le­ve et nor­malt liv. At vo­res søn kan gå i bør­ne­ha­ve, at jeg kan tra­e­ne uden at va­e­re ban­ge for at mø­de folk. Og at jeg ik­ke la­en­ge­re be­hø­ver at gem­me mig. Og at Vi­ta­ly kan få et ar­bej­de, så vi kan le­ve et ro­ligt liv som en helt nor­mal fa­mi­lie,« sag­de Yuliya Ste­pa­nova i slut­nin­gen af de­cem­ber til ARD.

Et helt nor­malt liv har de end­nu ik­ke. Nu bor de i USA, men Vi­ta­ly Ste­pa­nov ven­ter sta­dig på en ar­bejds­til­la­del­se, skri­ver New York Ti­mes, og søn­dag fik Yuliya Ste­pa­nova med­del­el­sen om, at den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité ik­ke vil­le la­de hen­de stil­le op til OL under neut­ralt flag, da hun tid­li­ge­re har va­e­ret dopet.

Den sam­me ko­mité, der ik­ke vil­le ude­luk­ke Rusland fra OL. Mit øn­ske for frem­ti­den er, at vi en­de­lig kan fin­de et per­ma­nent sted til os, og vi kan le­ve et nor­malt liv. At vo­res søn kan gå i bør­ne­ha­ve, at jeg kan tra­e­ne uden at va­e­re ban­ge for at mø­de folk

FOTO: REU­TERS

Re­sul­ta­ter blev slet­tet Mül­ler på dø­ren

Yuliya Ste­pa­nova blev selv fa­el­det for do­ping i 2013. Det gjor­de hen­de så harm, at hun be­slut­te­de sig for at af­slø­re den sy­ste­ma­ti­ske sty­ring i Rusland via hem­me­li­ge op­ta­gel­ser. Si­den har hun sam­men med sin mand og søn le­vet et liv på flugt fra de rus­si­ske myn­dig­he­der. Mens Rusland langt fra er ude­luk­ket fra de kom­men­de olym­pi­ske le­ge, har Ste­pa­nova af den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité få­et at vi­de, at hun er uøn­sket i Rio de Ja­neiro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.