Et uri­me­ligt skub med lor­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER FIN­DES FOR­MENT­LIG –i do­ping­ma­es­sig for­stand – re­ne rus­si­ske at­le­ter. Der vil for­ment­lig og­så va­e­re en del af dem til ste­de i Rio de Ja­neiro, når vi om min­dre end to uger sa­et­ter gang i de olym­pi­ske le­ge.

Dis­se re­ne, or­dent­li­ge, ae­r­li­ge, go­de sport­s­folk ny­der li­ge nu be­skyt­tel­se af den olym­pi­ske ko­mi­te (IOC), der søn­dag, som det vil va­e­re de fle­ste be­kendt, over­ra­ske­de ved ik­ke kol­lek­tivt at ude­luk­ke alle rus­si­ske sport­s­folk fra som­me­rens le­ge i Bra­si­li­en.

Det kan jeg sagtens, når jeg ne­top går ned på in­di­vid­ni­veau­et og an­er­ken­der, at der selv­føl­ge­lig og­så er re­ne rus­si­ske sport­s­folk, få øje på en mas­se rig­tigt i.

Jeg tror og­så, at der bå­de i Bjarne Ri­is’, Rolf Sø­ren­sens og Mi­cha­el Ras­mus­sens ge­ne­ra­tio­ner fand­tes re­ne dan­ske cy­kel­ryt­te­re rundt om dem, og selv om de blev snydt for man­ge sej­re, blev de trods alt ik­ke snydt for at udø­ve de­res sport.

Det er en ek­strem be­slut­ning, at straf­fe en hel na­tion kol­lek­tivt. Det er ik­ke sva­ert hver­ken at se el­ler for­stå. Al­li­ge­vel ma­er­ker jeg sta­dig sta­er­ke­st fø­lel­sen af, at IOC traf den for­ker­te be­slut­ning på idra­et­tens veg­ne ved ik­ke én gang for alle at sta­tu­e­re et sta­er­kt og kraf­tigt ek­sem­pel over for alle ved at ude­luk­ke Rusland kol­lek­tivt.

Nu har man lagt det ud til de en­kel­te spe­ci­al­for­bund in­den for ek­sem­pel­vis cyk­ling, ten­nis, bad­min­ton, ro­ning, sejlsport, svømning og så vi­de­re at vur­de­re, om de rus­se­re, der er kva­li­fi­ce­re­de in­den for dis­se idra­ets­gre­ne, kan stemp­les som tro­va­er­di­ge nok i for­hold til at kom­me til Rio. DET ER ET skub med lor­ten for at si­ge det rent ud. Og det er ik­ke ri­me­ligt, og det er et vat­tet le­der­skab at ud­vi­se over for en kri­se, der er så vold­som, at den kan va­e­re sva­er at for­stå.

I en tid, hvor spor­ten er ri­ge­ligt ud­for­dret på sin tro­va­er­dig­hed af bå­de mat­ch­fixing og do­ping, bli­ver det et re­gu­la­ert ma­re­ridt, når vi ser det rus­si­ske flag gå til tops i Rio. Og det er for­stå­e­ligt, hvis det pu­bli­kum og de kon­kur­ren­ter, som over en år­ra­ek­ke er ble­vet nar­ret af at se på rus­si­ske vin­de­re, ik­ke kan be­gej­stres. Må­ske end­da ik­ke vil be­gej­stres, ja må­ske end­da pro­teste­rer. For det­te kun­ne godt va­e­re en pro­test va­erd.

Jeg ta­en­ker og­så, at nog­le idra­etspo­li­ti­ke­re vil ta­ge et par tra­e­nings­ti­mer med gar­ve­de kom­mu­ni­ka­tø­rer, in­den de mø­der de helt uund­gå­e­li­ge spørgs­mål om, hvad de me­ner om en rus­sisk me­dal­jer­vin­der. DET HAV­DE VA­E­RET mest rig­tigt at ude­luk­ke alle rus­ser­ne – ik­ke for­di det kun er rus­se­re, der sny­der, så nai­ve er in­gen for­ment­lig – men for­di vi har få­et kort­lagt en hel na­tion med en syg indstil­ling til ret og vrang i spor­tens ver­den.

Det­te hand­ler ik­ke om en­kelt­stå­en­de til­fa­el­de, hvor sport­s­folk har snydt hjem­me i ka­el­de­ren.

Det­te hand­ler om en na­tion, der sat­te do­pin­gen i sy­stem. En na­tion, der be­vidst fik et la­bo­ra­to­ri­um til at de­stru­e­re po­si­ti­ve do­ping­prø­ver, en na­tion, der helt op på po­li­tisk ni­veau ef­ter alt at døm­me var in­de over, hvem der skul­le ny­de be­skyt­tel­se, og hvem der er ik­ke skul­le. Det er en na­tion, der hav­de le­de­ren af et af lan­dets an­tido­ping­la­bo­ra­to­ri­er – alt­så en så­kaldt do­pin­gja­e­ger – til at ud­vik­le en kraft­fuld do­pingco­ck­tail, som blev ud­delt til lan­dets at­le­ter. nu igen til­ba­ge med fø­lel­sen af, at kor­rum­pe­ret­he­den tri­ves bed­re end klar­sy­net i den idra­etspo­li­ti­ske top. Her var årtu­sin­dets mu­lig­hed for ik­ke ba­re at tale klart, men og­så at hand­le klart. VI TA­LER OM en na­tion, der or­ke­stre­re­de det vil­de­ste fup­num­mer med urin­prø­ver­ne under vin­ter­OL i den rus­si­ske by So­chi i 2014, hvor man i ly af nat­ten og gen­nem et lil­le hul i va­eg­gen hav­de folk til at sid­de og byt­te po­si­ti­ve do­ping­prø­ver ud med ne­ga­ti­ve.

Der har helt sik­kert va­e­ret rus­si­ske sport­s­folk med mora­len i or­den, som har følt sig tvangsind­lagt til det­te helt igen­nem usym­pa­ti­ske fo­re­ta­gen­de, men det store bil­le­de står så vold­somt til­ba­ge, at den kol­lek­ti­ve straf for at forta­el­le he­le ver­den, hvor al­vor­ligt man ser på det­te, hav­de va­e­ret den rig­ti­ge.

Det tur­de IOC ik­ke, og FI­FA tør for­ment­lig hel­ler ik­ke fra­ta­ge Rusland va­ert­ska­bet for fod­boldVM om to år, og der­for sid­der vi

BENJA­MIN MUNK LUND, BTs SPORTSCHEF DET ER SYND for alle til­sku­er­ne og alle de re­ne at­le­ter ude i ver­den, at de ik­ke blev be­skyt­tet bed­re. Og det er en lil­le skandale, at det nu bli­ver op til en ra­ek­ke spe­ci­al­for­bund at gø­re det be­skid­te ar­bej­de, mens IOCs pra­esi­dent, Tho­mas Bach, ta­ler om ’ba­lan­cen mel­lem det kol­lek­ti­ve an­svar og den in­di­vi­du­el­le rets­sik­ker­hed’. Bah!

Va­ers­go her er lor­ten. Kan I lug­ten den?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.