Jeg er op­rig­tigt be­kym­ret…

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OM 13 DA­GE spil­ler hånd­bold­her­rer­ne de­res før­ste kamp ved OL. Mod­stan­de­ren er Ar­gen­ti­na, der er et af de dår­lig­ste hold ved tur­ne­rin­gen. Det må ik­ke bli­ve et pro­blem for de dan­ske spil­le­re at vin­de den kamp og der­med gi­ve sig selv en op­ti­mal start i Rio. Men no­get, der til gen­ga­eld kan bli­ve et pro­blem, er at ind­fri den of­fi­ci­el­le målsa­et­ning om en olym­pisk me­dal­je.

Jeg kan i hvert fald ik­ke an­det end at sid­de til­ba­ge og va­e­re op­rig­tigt be­kym­ret ef­ter den­ne we­e­kends tra­e­nings­tur­ne­ring, hvor det fre­dag blev til dansk sejr over Tyskland, mens søn­da­gens ’fi­na­le’ end­te med et ne­der­lag på 25-29 til de fran­ske va­er­ter. De cif­re forta­el­ler dog ik­ke sand­he­den om klas­se­for­skel­len på ba­nen. Den var me­get stør­re end fi­re mål.

Frank­rig, der er so­le­klar OLguld­fa­vo­rit, var på alle pa­ra­me­tre et ni­veau over Dan­mark. Og det er va­erd at hu­ske på, at Frank­rig spa­re­de su­per­stjer­nen Ni­ko­la Ka­ra­batic og fle­re an­dre pro­fi­ler i store de­le af kam­pen, der åben­ba­re­de fle­re pro­ble­mer for det dan­ske lands­hold. JEG HAR – selv­om der var op­løf­ten­de mo­men­ter mod Tyskland – spot­tet nog­le af de sam­me pro­blem­stil­lin­ger i alle de tre OL-test­kam­pe, Dan­mark nu har spil­let, så jeg til­la­der mig at ma­le lidt med den ge­ne­rel­le pen­sel med ud­gangs­punkt i ne­der­la­get til Frank­rig.

Spe­ci­elt på den fysiske del var der for­skel i op­gø­ret, og det min­de­de os om no­get, vi har set før: at dan­sker­ne har sva­ert ved at hånd­te­re et mas­sivt fy­sisk pres. Til ti­der min­de­de det om en uli­ge kamp mel­lem un­ge kna­eg­te og gr­an­voks­ne ma­end.

Men og­så an­dre mang­ler åben­ba­re­de sig. Spil­let er helt over­ord­net for ukon­cen­tre­ret, og der bli­ver spil­let for ri­si­ko­be­to­net, hvil­ket med­før­te en ra­ek­ke bold­tab, som Frank­rig ky­nisk om­sat­te til kon­tra­scor­in­ger. I AN­GRE­BET MANG­LER der tem­po og va­ri­a­tion. Det bli­ver for hak­ken­de, for uop­find­somt og er alt for af­ha­en­gigt af ge­ni­a­li­te­ter fra Mikkel Han­sen. Hånd­bold­fans skal kryd­se alt, hvad kryd­ses kan, for at Kas­per Søn­der­gaard snart er klar til kamp igen og ik­ke er for ma­er­ket af den for­stra­ek­ning i la­eg­gen, der hol­der ham ude li­ge nu.

Høj­re­ba­ck­ens skud, gen­nem­brud­s­styr­ke og over­blik kan me­get vel bli­ve det, der red­der den dan­ske of­fen­siv og sør­ger for, at der lidt groft sagt er an­dre end Mikkel Han­sen, der by­der ind. Jeg ser sta­dig for store ud­s­ving hos Mads Mensah Larsen, Mads Chri­sti­an­sen, Mi­cha­el Dam­gaard og Mor­ten Ol­sen.

For­svars­ma­es­sigt mang­ler der ag­gres­si­vi­tet og hård­hed i midtzo­nen. I for­hold til for­sva­ret er det og­så en streg i land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­sons reg­ning, at René Toft Han­sen al­le­re­de ef­ter 13 mi­nut­ter mod fransk­ma­en­de­ne måt­te for­la­de ba­nen på grund af en fla­ek­ket la­e­be. For Ki­el-streg­spil­le­ren har brug for så me­get spil­le­tid som over­ho­ve­det mu­ligt for at få ban­ket den rust af, der helt na­tur­ligt sid­der i ham ef­ter ska­des­pau­sen, der holdt ham va­ek fra hånd­bold­ba­nen i me­re end et halvt år. DE DAN­SKE MEDALJECHANCER kan kom­me til at af­ha­en­ge af, om den ae­ld­ste af Toft Han­sen-brød­re­ne na­er­mer sig sit de­fen­si­ve top­ni­veau – her er det et plus for Dan­mark, at han kan spil­le sig i form, som tur­ne­rin­gen skri­der frem i Rio.

En­de­lig står det sta­dig hen i det uvis­se, om den nye syv mod seks­re­gel får stor ind­fly­del­se på spil­let til OL, men det har ik­ke va­e­ret im­po­ne­ren­de, hvad dan­sker­ne har vist i den di­sci­plin i tra­e­nings­kam­pe­ne. Det vir­ker me­get ustruk­tu­re­ret og i for høj grad pra­e­get af til­fa­el­dig­he­der.

Alt­så er der i min op­tik ri­ge­ligt med ud­for­drin­ger for lands­hol­det. Det po­si­ti­ve er, at Dan­mark ik­ke kan mø­de et sta­er­ke­re hold end det fran­ske, og at der sta­dig er små to uger til at fin­pud­se spil­let. Li­ge­le­des kan man og­så hå­be på, at et stort fo­kus på det fysiske i den før­ste del af tra­e­nings­lej­ren har haft be­tyd­ning for dan­sker­nes ind­sats i tra­e­nings­kam­pe­ne.

Det aen­drer imid­ler­tid ik­ke på, at der rent spil­le­ma­es­sigt er et godt styk­ke vej til Dan­marks top­ni­veau. I hvert fald ud fra det, vi har set indtil nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.