’Ri­is’ ry er sta­dig plet­tet’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DOPINGSPØGELSE

»Der er ik­ke no­get juri­disk grund­lag, som kan for­hin­dre ham i at kom­me til­ba­ge til cy­kel­spor­ten, men jeg sy­nes, der er moral­ske og eti­ske grun­de til, at det er pro­ble­ma­tisk,« si­ger Ask til BT og til­fø­jer: Uren ar­bej­der »Det er sva­ert at tro på, at han grund­la­eg­gen­de set vil ar­bej­de for en ren cy­kel­sport med den indstil­ling, han hav­de til vo­res sid­ste rap­port, hvor han kun me­get nødt­vun­get in­drøm­me­de nog­le få ting og stod til­ba­ge med me­get, me­get lav tro­va­er­dig­hed i for­hold til nog­le af de ting, der kom frem,« ly­der det fra di­rek­tø­ren.

»Vi skrev i rapporten, at vi i hvert fald hav­de rejst en sag imod ham, hvis den ik­ke hav­de va­e­ret fora­el­det. Hvad den hav­de re­sul­te­ret i, kan vi kun gis­ne om, men vi sy­nes, han står til­ba­ge med et me­get plet­tet ry. Jeg har hel­ler ik­ke hørt ham si­ge i for­bin­del­se med sin til­ba­ge­ven­den, hvad hans hold­ning er til do­ping. Det har jeg ik­ke hørt nog­le spør­ge ham om.«

Men hvor­for er det så pro­ble­ma­tisk med om­sta­en­dig­he­der, der fandt sted for man­ge år si­den? Det har Ask en klar hold­ning om.

»Jeg bli­ver tit mødt med ar­gu­men­tet om, hvor­for vi skal bli­ve ved med at ro­de rundt i for­ti­den. Grun­den til, at vi bli­ver ved, er ik­ke så me­get, for­di der kom­mer nog­le sa­ger ud af det, for de er fora­el­de­de, men vi hav­de med vo­res rap­port et øn­ske om at klar­la­eg­ge og kort­la­eg­ge do­ping­hi­sto­rik­ken Det er sva­ert at tro på, at han grund­la­eg­gen­de set vil ar­bej­de for en ren cy­kel­sport med den indstil­ling, han hav­de til vo­res sid­ste rap­port i dansk cy­kel­sport ne­top for at ar­bej­de fremad­ret­tet på en me­re po­si­tiv må­de, så vi kan for­byg­ge, at no­get lig­nen­de kan ske igen,« si­ger Ask og på­pe­ger, at der og­så var et øn­ske om at kort­la­eg­ge struk­tu­ren på cy­kel­hol­det CSC i for­hold til blandt an­det pra­e­mie­pen­ge. Hel­ler ik­ke her me­ner han, at Ri­is var klar i ma­e­let. Ar­bej­der mod os »Det var man­ge af de ting, som vi be­skrev i rapporten, og der kan man ba­re kon­sta­te­re, at Bjarne Ri­is’ vil­lig­hed til at med­vir­ke stop­pe­de, når det hand­le­de om ham selv. Det er sta­dig­va­ek pro­ble­ma­tisk.«

Tid­li­ge­re i juli kom det frem, at den så­kald­te Ope­ra­cion Pu­er­to-sag kan åb­ne på vid gab igen, hvil­ket kan ska­be pro­ble­mer for Ri­is.

Den mas­si­ve do­pings­ag rul­le­de før­ste gang i 2006, hvor det kom frem, at den span­ske sport­sla­e­ge Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes igen­nem en år­ra­ek­ke hav­de sup­ple­ret at­le­ter med ulov­li­ge do­ping­pra­e­pa­ra­ter.

Pro­mi­nen­te cy­kel­ryt­te­re som Ivan Bas­so, Ty­ler Ha­milt­on og Jan Ul­rich er ble­vet af­slø­ret i at ha­ve brugt Fu­en­tes’ ydel­ser. Fu­en­tes-sa­gen ud­sky­des Sa­gen hol­der An­ti Do­ping Dan­mark et vå­gent øje med grun­det Bjarne Ri­is’ even­tu­el­le in­vol­ve­ring med CSC-hol­det, men indtil vi­de­re er der in­tet nyt.

»Rusland-sa­gen har fyldt rig­tig me­get for os og min span­ske kol­le­ga. Der bli­ver ar­bej­det på det, men re­a­li­stisk set bli­ver det nok først på den an­den si­de af OL, at der bli­ver tid til at kom­me i bund med det,« for­kla­rer Ask.

Det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur, WADA, har få­et over­dra­get 200 ui­den­ti­fi­ce­re­de blod­po­ser fra den ransag­ning, som det span­ske po­li­ti fo­re­tog i Fun­tes’ lej­lig­hed i 2006. De skal nu gen­nem­te­stes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.