LØVERNES KON­GE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORBILLEDE Det var Uni­on Ja­ck, der strøg til tops i Pa­ris søn­dag, og der blev sun­get ’God Sa­ve The Qu­e­en’ for at mar­ke­re Chris Froo­mes sejr i årets Tour de Fran­ce. Men med Froo­me øverst på skam­len – igen – blev årets Tour de Fran­ce og­så en slags afri­kansk tri­umf. Chris Froo­me blev født i Ke­nya af bri­ti­ske fora­el­dre, der var ta­get til Afri­ka for at ska­be et liv i turist­bran­chen der.

Fora­el­dre­ne blev skilt, og Chris blev bo­en­de hos sin mor i Ke­nya, hvor han mød­te den per­son, han al­tid har til­lagt størst be­tyd­ning for sin kar­ri­e­re, David Kinjah, en tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter fra Ke­nya. Kinjah var selv ta­et på at få et gen­nem­brud på den europaeiske cy­kel­s­ce­ne i be­gyn­del­sen af 00’er­ne, og han la­er­te Froo­me at ar­bej­de hårdt, i ek­strem var­me og under ret rin­ge for­hold.

Froo­me nå­e­de og­så at del­ta­ge ved VM i 2006 under ke­ny­ansk flag, da han selv rej­ste den lange vej fra Afri­ka til østrig­ske Salz­burg for at kø­re bå­de en­kelt­star­ten og lan­de­vejslø­bet i U23lø­be­ne.

Han blev hen­holds­vis num­mer 36 og 45.

Så Froo­mes eg­ne re­sul­ta­ter har al­drig rig­tig va­e­ret Ke­ny­as ale­ne. Men dog og­så Ke­ny­as, og han er ba­re ét af ek­semp­ler­ne på et kon­ti­nent, der vin­der frem på cy­kel­s­ce­nen.

Det un­ge kon­ti­nent i Tour de Fran­ce-sam­men­ha­eng vil og­så va­e­re med, og det åb­ner for helt nye må­der at an­skue pro­fes­sio­nel­le cy­kel­ryt­te­re på, og det åb­ner i hvert fald for en ra­ek­ke nye hi­sto­ri­er om, hvor­dan pro­fes­sio­nel­le cy­kel­ryt­te­res liv og ver­den og­så kan se ud. Fa­sci­ne­ren­de hi­sto­rie Afri­ka­ne­ren Ts­ga­bu Ge­bre­mary­am Gr­may fra Lam­pre-hol­det de­bu­te­re­de ved årets Tour de Fran­ce. Hans hi­sto­rie er på man­ge må­der fa­sci­ne­ren­de, og man kan ik­ke be­skyl­de hans for­be­re­del­se til Tou­ren for at va­e­re som de an­dre kol­le­gers på vej­en.

»Der er man­ge dyr, når jeg tra­e­ner hjem­me i Afri­ka, men jeg kan sagtens for­be­re­de mig til at kø­re løb som Tou­ren fra min hjem­by Mek’ele. Nog­le gan­ge er jeg nødt til at stop­pe på grus­ve­je­ne på grund af hy­a­e­ner, får og kø­er, der spa­er­rer vej­en. Hel­dig­vis er jeg ik­ke stødt på no­gen lø­ver,« for­tal­te Gr­may under Tou­ren til BT.

Ts­ga­bu Ge­bre­mary­am Gr­may var stolt over at va­e­re med til ver­dens stør­ste cy­kel­løb. Gan­ske som hans tra­e­nings­form står i kon­trast til det me­re tra­di­tio­nel­le, ad­skil­ler hans op­va­ekst sig og­så fra stør­ste­delen af ryt­ter­ne i fel­tet. Han vok­se­de op sam­men med si­ne fora­el­dre og si­ne man­ge sø­sken­de i et tova­e­rel­ses hus. De sov i sam­me seng. Gr­may har ik­ke få­et no­get fora­e­ret, men nu er det ham, som hja­el­per fa­mi­li­en, som han sta­dig bor sam­men med, øko­no­misk.

Få vil ha­ve ta­get no­tits af Gr­mays pra­e­sta­tion i den 103. ud­ga­ve af Tour de Fran­ce, hvor han end­te som num­mer 92, men det be­ty­der ik­ke, at han ba­re sat­te sig op på sin cy­kel for at hyg­ge sig igen­nem det fran­ske land­skab. Han var på en stør­re mis­sion end det og var sva­er ik­ke at se som en slags ’løvernes kon­ge’.

»Man­ge er be­gyndt at tale om cy­kel­spor­ten i Afri­ka. I dag ser de, der kan, spor­ten på tv. Så­dan var det ik­ke for ba­re få år si­den, da atletik og fod­bold fyld­te mar­kant me­re. Det gla­e­der mig, og det er vig­tigt for mig at vi­se dem der­hjem­me, at de kan gø­re me­re, end de li­ge går rundt og tror,« si­ger Gr­may, der hå­ber at kun­ne in­spi­re­re an­dre til at kom­me ud af fat­tig­dom. In­spi­re­ren­de mis­sion Afri­ka kom for al­vor på Tour de Fran­ce-kor­tet sid­ste år, da det afri­kan­ske hold MTN-Qhu­be­ka, der har skif­tet navn til Di­men­sion Da­ta, gjor­de sin en­tré. Ik­ke mindst med Daniel Te­k­le­hai­ma­not fra Eri­trea, der kør­te i den prik­ke­de bjerg­trø­je på 7. eta­pe i Tou­ren sid­ste år. Igen i år var Te­k­le­hai­ma­not med.

Ro­ger Ham­mond er sport­s­di­rek­tør på Di­men­sion Da­ta, som delt­og i Tou­ren for me­get an­det end at kom­me først over stre­gen. Den di­sci­plin har hol­det el­lers og­så va­e­ret god til med fem eta­pe­sej­re i Tour de Fran­ce – fi­re til Mark Ca­ven­dish og en enkelt til Ste­ven Cum­m­ings. Hå­bet var og er og­så at ud­bre­de cy­kel­spor­ten end­nu me­re i Afri­ka, som er ver­dens fat­tig­ste kon­ti­nent.

»Cyk­len er jo og­så et trans­port­mid­del. Det hand­ler om at mo­bi­li­se­re folk i Afri­ka, og det er det, som vi prø­ver at ska­be op­ma­er­k­som­hed om­kring. Det kan ik­ke va­e­re rig­tigt, at børn og un­ge i Afri­ka ik­ke kan kom­me fra A til B,« si­ger Ro­ger Ham­mond, der kom­mer fra Stor­bri­tan­ni­en.

I novem­ber delt­og hans hold i et ar­ran­ge­ment i Afri­ka med Qhu­be­ka-fon­den, som er en or­ga­ni­sa­tion, der dri­ves af fri­vil­li­ge. Op­ga­ven lød her på at de­le cyk­ler ud til fat­ti­ge afri­ka­ne­re, og det er en op­le­vel­se, som dri­ver Ro­ger Ham­mond til at fort­sa­et­te ar­bej­det for Di­men­sion Da­ta og ik­ke mindst den afri­kan­ske cy­kel­sport. Gla­e­den i de­res øj­ne »Jeg be­hø­ver vel dår­ligt at for­kla­re, hvor­dan det fø­les at gi­ve et afri­kansk barn en cy­kel, gør jeg? Gla­e­den i de­res øj­ne si­ger det he­le. Jeg har to børn der­hjem­me. Når jeg ta­en­ker på de­res gla­e­de ved ba­re at få en cy­kel som le­ge­tøj, så fo­re­stil dig, hvor­dan det er for et afri­kansk barn. Det aen­drer en hel del for dem,« si­ger Ro­ger Ham­mond.

I alt delt­og fem afri­ka­ne­re ved årets Tour de Fran­ce. Nat­na­el Ber­ha­ne fra Eri­trea og Re­i­nardt Jan­se Van Rens­burg fra Syd­afri­ka kør­te på Di­men­sion Da­ta, mens syd­afri­ka­ne­ren Daryl Im­pey trak i Ori­caBi­ke­e­x­chan­ge-drag­ten. Gr­may hav­de Lou­is Me­intjes fra Syd­afri­ka som hold­kam­me­rat på Lam­pre.

Og så er der jo til dels og­så Chris Froo­me, der end­te øverst på skam­len og som la­er­te at tra­e­de i pe­da­ler­ne på Ke­ny­as stø­ve­de ve­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.