Nu star­ter jag­ten på me­dal­je­hav

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OL-HÅB Godt nok er der sta­dig små to uger til den olym­pi­ske åb­nings­ce­re­mo­ni 5. au­gust, men for Dan­marks bed­ste svøm­me­re er Rio 2016 al­le­re­de i gang. I går mor­ges kl. 04.30 tjek­ke­de tra­e­ne­re, le­de­re og svøm­me­re ind i Kø­ben­havns Luft­havn med kur­sen sat mod den olym­pi­ske stor­by i Bra­si­li­en, hvor hol­det sam­les i by­de­len Bo­ta­fogo i na­er­he­den af det le­gen­da­ri­ske Co­pa­ca­ba­na. Her­fra rej­ser hol­det 1. au­gust til den olym­pi­ske by i by­de­len Bar­ra til de sid­ste for­be­re­del­ser.

Målsa­et­nin­gen Ver­dens­re­kord­hol­der i 200 me­ter bryst, hvil­ket i sig selv gi­ver an­led­ning til op­ti­mis­me. Vandt EM-guld i maj og vir­ker skarp og trim­met. Har smidt nog­le ki­lo og har fi­ne chan­cer for at en­de på po­di­et. Sa­er­ligt ef­ter­som den rus­si­ske do­ping­syn­der Yulia Efim­ova er ble­vet ude­lukfra ket OL. er klar: I lø­bet af de ot­te olym­pi­ske svøm­me­da­ge, som ind­le­des tid­lig mor­gen 7. au­gust (dansk tid) skal der hø­stes to olym­pi­ske me­dal­jer. Det me­ner Dansk Svøm­me­u­ni­ons sportschef, Lars Gre­en Bach Skal ar­bej­des hårdt »Det er en målsa­et­ning, som er in­den for vo­res ra­ek­ke­vid­de. Vi har et godt hold af svøm­me­re be­stå­en­de af man­ge for­skel­li­ge pro­fi­ler, og vi rej­ser sa­er­de­les vel­for­be­red­te til Rio. Men vi er sam­ti­dig fuldt ud be­vid­ste om, at der skal ar­bej­des ben­hårdt for at nå målsa­et­nin­gen i de olym­pi­ske svøm­me­kon­kur­ren­cer,« lød det fra Lars Gre­en Bach før af­rej­sen.

Med et OL-hold, der be­står af ru­ti­ne­re­de pro­fi­ler som Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, Je­a­net­te Ot­te­sen og Lotte Fri­is til­sat ung po­wer og ta­lent i skik­kel­se af Viktor Bromer og Mie Ø. Nielsen, er det en målsa­et­ning, der be­stemt er re­a­li­stisk, og ifø­rer man sig ju­be­l­op­ti­mi­ster­nes svøm­me­bril­ler må­ske end­da en anel­se de­fen­siv. Dan­marks mest vin­den­de svøm­mer no­gen­sin­de og dron­nin­gen af dansk svømning. Dob­belt VM-sølvvin­der fra Ka­zan sid­ste som­mer og på vej mod sit fjer­de (!) OL i kar­ri­e­ren. Stil­ler op i 50 me­ter fri, 4 x 100 me­ter med­ley og 100 me­ter but­ter­fly og har sa­er­ligt på sidst­na­evn­te di­stan­ce go­de mu­lig­he­der for en me­dal­je. Den yng­ste af de dan­ske me­dal­je­kan­di­da­ter, men og­så et af de mest ly­sen­de håb. De­ler årets hur­tig­ste tid på fa­vo­ri­tid­stan­cen 100 me­ter ryg, hvor hun blev eu­ro­pa­me­ster i i Lon­don for to må­ne­der si­den. Dat­ter af Ben­ny Nielsen, som vandt OL-sølv i 1988.

For bag de dan­ske OL-pi­gers køn­ne smil gem­mer sig et kil­le­rin­stinkt, der som en sul­ten hvid­haj er klar til at gå på rov i van­det i Rio. På jagt ef­ter me­tal. BT ZOOMER IND PÅ DAN­MARKS BED­STE MEDALJEBUD I DET OLYM­PI­SKE VAND. Li­ge­som Je­a­net­te Ot­te­sen en af de ru­ti­ne­re­de kra­ef­ter på OL-hol­det. Svøm­mer sit tred­je OL, hvor hun skal dy­ste i 400 og 800 me­ter fri. Er ble­vet over­ha­let en smu­le in­denom af nye un­ge kra­ef­ter på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne, men hvis alt fla­sker sig, kan det godt bli­ve til et flot olym­pisk punk­tum for Fri­is, der med sin bron­ze i 2008 er den se­ne­ste dan­ske OL-me­dal­je­vin­der. Ta­len­tet er enormt og sul­ten den sam­me. Vandt EM-guld i 200 me­ter but­ter­fly i 2014 og nå­e­de VM-fi­na­len på sam­me di­stan­ce sid­ste år. Det kan han og­så gø­re i Rio, og så kan alt ske. Je­a­net­te Ot­te­sen (Vej­le Svøm­me­klub Tri­ton/NTC) Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen (Hol­ba­ek Svøm­me­klub/NTC) Lotte Fri­is (Gen­tof­te Svøm­me­klub/USA) Mie Ø. Nielsen (Aal­borg Svøm­me­klub) Pernille Blu­me (Gladsaxe Swim/NTC) Sa­rah Bro (Gen­tof­te Svøm­me­klub/NTC) Julie Kepp Jen­sen (JGI/A6) Viktor Bromer (Aal­borg Svøm­me­klub) An­ton Ørskov Ip­sen (Sig­ma Swim Bir­ke­rød/USA) Mads Gla­es­ner (Sig­ma Swim Al­le­rød/ USA) Pál Jo­en­sen (Aal­borg Svøm­me­klub/ NTC) An­ders Lie Nielsen Daniel Skaa­ning (STT-VAT/NTC) Sø­ren Da­hl Swim/USA) Magnus Wes­ter­mann (Her­lev Swim/

NTC) (Farum Svøm­me­klub/USA)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.