Is­la­mi­ster myr­der pra­est i Frank­rig

BT - - NYHEDER -

GIDSELDRAMA

Iføl­ge Daily Mail var gid­sel­ta­ger­ne kendt af den fran­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste, og den ene bar oveni­kø­bet en fod­la­en­ke sto­re de­le af døg­net. Det får nu kri­tik­ken af sik­ker­hed­s­tje­ne­sten til at vok­se.

De to gid­sel­ta­ge­re sneg sig ind i kir­ken un­der en mes­se tirs­dag mor­gen. I kir­ken be­fandt sig en pra­est og fi­re be­den­de – her­i­blandt to non­ner. Un­der gid­sel­dra­ma­et mi­ste­de pra­e­sten li­vet, ef­ter at han fik skå­ret hal­sen over. Et an­det gid­sel blev iføl­ge det fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um al­vor­ligt sår­et. Ger­nings­ma­en­de­ne blev skudt og dra­ebt af spe­ci­alstyr­ker, 25 mi­nut­ter ef­ter at po­li­ti­et fik de før­ste mel­din­ger om gid­sel­si­tu­a­tio­nen.

Den 19-åri­ge fransk­mand, der skar hal­sen over på pra­e­sten, har tid­li­ge­re va­e­ret fa­engs­let, for­di han har for­søgt at rej­se til Sy­ri­en som hel­lig kri­ger. Han blev dog løsladt i marts med en fod­la­en­ke. Iføl­ge Daily Mail hav­de han dog lov til at va­e­re uden over­våg­ning hver dag fra klok­ken 8.30 til 12.30. At­ten­ta­tet ske­te mel­lem klok­ken 9 og 11. Tro­skab til IS En tred­je per­son, en 17-årig dreng an­gi­ve­ligt i fa­mi­lie med den 19-åri­ge, er iføl­ge de fran­ske myn­dig­he­der sat i for­bin­del­se med at­ten­ta­tet og er tirs­dag ef­ter­mid­dag ble­vet ar­re­ste­ret i sit hjem.

Iføl­ge lan­dets pra­esi­dent, François Hol­lan­de, svor de to gid­sel­ta­ge­re tro­skab til Is­la­misk Stat (IS).

»Da­esh (IS, red.) har er­kla­e­ret krig imod os. Vi må ud­ka­em­pe den­ne krig med al­le mid­ler, mens vi respek­te­rer rets­sik­ker­he­den, hvil­ket gør os til et de­mo­kra­ti,« sag­de Hol­lan­de på et pres­se­mø­de i den nord­fran­ske by iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP. Pa­ven for­døm­mer an­greb Den mi­li­tan­te grup­pe sag­de se­ne­re på da­gen, at de to ma­end var ’sol­da­ter’ for IS.

»De gen­nem­før­te ope­ra­tio­nen som svar på op­for­drin­gen om at gå ef­ter lan­de­ne i kors­rid­der-ko­a­li­tio­nen,« lød det i en IS-ud­ta­lel­se til nyheds­bu­reau­et Amaq og hen­vi­ser til, at Frank­rig er med i den USA-le­de­de ko­a­li­tion, der ka­em­per mod Is­la­misk Stat i Sy­ri­en og Irak.

Va­ti­ka­net har for­dømt an­gre­bet, som det kal­der for ’bar­ba­risk’ og ek­stra uhyr­ligt, for­di det var ret­tet mod et hel­ligt sted.

»Pa­ven de­ler smer­ten og gru­en ved den­ne ab­sur­de vold,« sag­de tals­mand Fe­de­ri­co Lom­bar­di.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.