Trumps va­er­ste fjen­de

BT - - NYHEDER -

og had­ske ud­fald mod bl.a. ind­van­dre­re. Al­li­ge­vel er op­bak­nin­gen til byg­ge­mil­li­ar­da­e­ren fra New York den se­ne­ste tid vok­set – til eks­per­ters, kom­men­ta­to­rers og isa­er eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­ke­res skra­ek – så han nu spås chan­cer for at vin­de val­get.

Men nat­ten til i går gik Mi­chel­le Oba­ma til an­greb. Og det får må­ske af­gø­ren­de be­tyd­ning, når ame­ri­ka­ner­ne af­gør, om det skal va­e­re Do­nald Trump el­ler Hil­lary Cl­in­ton, der skal ind­ta­ge Det Hvi­de Hus.

I hvert fald er fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er eni­ge om, at det vil va­e­re Mi­chel­le Oba­mas ta­le, som folk vil hu­ske fra De­mo­kra­ter­nes kon­vent. En be­kym­ret mor År­sa­gen er må­den, hvor­på hun gik i kø­det på Trump. Uden at si­ge det di­rek­te ud­pens­le­de hun i rol­len som en be­kym­ret mor og hu­stru – og ik­ke som po­li­ti­ker – Do­nald Trumps dår­lig­dom­me, mens hun sam­ti­dig ro­ste Hil­lary Cl­in­ton.

Det ly­der sim­pelt, men det er gift for Do­nald Trump, ly­der vur­de­rin­gen.

»Hun pak­ke­de det ele­gant ind i en rol­le som mor og før­ste­da­me, og al­li­ge­vel sat­te hun nog­le hug ind. At hun ik­ke an­greb di­rek­te, men pak­ke­de det ind, styr­ke­de hen­des bud­skab – og­så for­di hun gjor­de det stik mod­sat­te af, hvor­dan Do­nald Trump vil­le gø­re det,« si­ger Jørn Brøn­dal.

Mi­chel­le Oba­ma har og­så sat re­pu­bli­ka­ne­ren og hans stab en i kat­tepi­ne.

»Trump-lej­ren er på en el­ler an­den må­de nødt til at slå til­ba­ge, men man skal pas­se på med at an­gri­be Mi­chel­le Oba­ma for di­rek­te, for­di hun er så po­pu­la­er. Så der er gra­en­ser for, hvor me­get de kan gø­re for at neut­ra­li­se­re den her ta­le. Isa­er og­så for­di Mela­nia Trump (Do­nald Trumps hu­stru, red.) plagi­e­re­de ele­men­ter af sin ta­le fra Mi­chel­le Oba­ma. Det gør det dob­belt-sva­ert at slå igen,« si­ger Jørn Brøn­dal.

Han til­fø­jer, at red­nin­gen må­ske kan bli­ve det, man kan kal­de en klas­sisk Trump-ma­nøv­re:

»Det må for Trump-lej­ren i ste­det hand­le om at få dis­kus­sio­nen til at hand­le om no­get an­det. Og det er Trump ut­ro­lig god til.« Fan­ta­si­er om po­li­tik Mi­chel­le Oba­mas ta­le har og­så gi­vet ny na­e­ring til spe­ku­la­tio­ner­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.