Så­dan an­greb hun ham

BT - - NYHEDER -

Det her valg hand­ler om, hvem der skal ha­ve mag­ten til at for­me vo­res børn i de kom­men­de fi­re el­ler ot­te år. Der er kun én kan­di­dat i det­te valg, jeg tør over­la­de det an­svar, kun én, der er vir­ke­lig kva­li­fi­ce­ret: Det er vo­res ven, Hil­lary Cl­in­ton om, hvad hun skal la­ve, når hen­des mand for­la­der po­sten som pra­esi­dent.

»Der er ik­ke kom­met man­ge ud­mel­din­ger, men folk er be­gyndt at fan­ta­se­re om, at hun må­ske kan gå ind i po­li­tik. Men om hun på­ta­ger sig en po­li­tisk rol­le, det er ik­ke til at si­ge,« si­ger Jørn Brøn­dal.

Mads Fug­le­de vil dog va­e­re ’me­get over­ra­sket’, hvis Mi­chel­le Oba­ma ka­ster sig ind i po­li­tik:

»Hun har ud­trykt stor le­de ved det po­li­ti­ske. Det vil na­e­sten vir­ke helt skørt, hvis hun går ind i po­li­tik. Jeg tror, at de har en af­ta­le om, at når det her er slut, så er der ik­ke me­re med det,« si­ger han. STA­ERK KVIN­DE Når man har atom­vå­ben for­an sig, mi­li­ta­e­ret un­der sig, må man va­e­re sta­bil, af­ba­lan­ce­ret og ve­l­in­for­me­ret Uden at si­ge hans navn an­greb den ame­ri­kan­ske før­ste­da­me, Mi­chel­le Oba­ma, den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump nat­ten til i går på det de­mo­kra­ti­ske kon­vent, hvor hun for­an de de­le­ge­re­de igen trå­d­te i ka­rak­ter som den sta­er­ke kvin­de, hun er kendt for at va­e­re. I sin ta­le, der hav­de kla­re re­fe­ren­cer til fa­mi­li­e­li­vet, sag­de Mi­chel­le Oba­ma bl.a.:

»Det her valg hand­ler om, hvem der skal ha­ve mag­ten til at for­me vo­res børn i de kom­men­de fi­re el­ler ot­te år. Der er kun én kan­di­dat i det­te valg, jeg tør over­la­de det an­svar, kun én, der er vir­ke­lig kva­li­fi­ce­ret: Det er vo­res ven, Hil­lary Cl­in­ton,« sag­de Mi­chel­le Oba­ma, som brug­te Jeg ta­en­ker på, hvil­ken slags pra­esi­dent jeg vil ha­ve for vo­res pi­ger og al­le vo­res børn. En, som ta­ger det al­vor­ligt, og som ved, at pra­esi­den­tens pro­ble­mer ik­ke er sort-hvi­de si­ne eg­ne døtre som mo­tor, da hun tal­te for de de­le­ge­re­de.

»Jeg vil al­drig glem­me den mor­gen, da jeg så vo­res pi­ger, ba­re syv og 10 år gam­le, gå ind i de sor­te bi­ler med sto­re ma­end med pi­sto­ler. Og jeg så de­res små an­sig­ter pres­set mod ru­den, og det ene­ste, jeg taenkte, var: Hvad har vi gjort?« sag­de hun og til­fø­je­de:

»Vi har va­e­ret op­ta­get af at be­skyt­te dem i det­te us­a­ed­van­li­ge liv i ram­pe­ly­set. Vi in­si­ste­rer på, at det ha­de­ful­de sprog, de hø­rer på tv, ik­ke re­pra­e­sen­te­rer hold­nin­ger­ne i det her land.«

Det ha­de­ful­de sprog ud­la­eg­ges som et an­greb på Do­nald Trumps ver­ba­le ud­fald, og Mi­chel­le Oba­ma stak vi­de­re til Trumps flit­ti­ge til­ste­de­va­e­rel­se på det so­ci­a­le me­die Twit­ter, som han har brugt til at spre­de bud­ska­ber, som er ble­vet kri­ti­se­ret for at va­e­re had­ske, for­enk­le­de og po­puli­sti­ske. Jeg vil al­drig glem­me den mor­gen, da jeg så vo­res pi­ger, ba­re syv og 10 år gam­le, gå ind i de sor­te bi­ler med sto­re ma­end med pi­sto­ler. Og jeg så de­res små an­sig­ter pres­set mod ru­den, og det ene­ste, jeg taenkte, var: Hvad har vi gjort?

»Jeg ta­en­ker på, hvil­ken slags pra­esi­dent jeg vil ha­ve for vo­res pi­ger og al­le vo­res børn. En, som ta­ger det al­vor­ligt, og som ved, at pra­esi­den­tens pro­ble­mer ik­ke er sort-hvi­de og ik­ke kan ko­ges ned til 140 tegn. Når man har atom­vå­ben for­an sig, mi­li­ta­e­ret un­der sig, må man va­e­re sta­bil, af­ba­lan­ce­ret og ve­l­in­for­me­ret.« Hand­le­kraf­tig og mar­kant Med sin ta­le, der ef­ter­føl­gen­de gik ver­den rundt, un­der­stre­ge­de Mi­chel­le Oba­ma, at hun er en bå­de ’hand­le­kraf­tig’ og ’mar­kant’ kvin­de.

»Hun bli­ver op­fat­tet som en, der ik­ke ba­re står ved sin mands si­de, men som en, der har si­ne eg­ne, selv­sta­en­di­ge hold­nin­ger. Hun er og­så kendt for ik­ke at va­e­re vild med po­li­tik,« si­ger USA-ken­de­ren Mads Fug­le­de.

Det er lek­tor og ph.d. ved Cen­ter for Ame­ri­kan­ske Stu­di­er på Syd­dansk Uni­ver­si­tet Jørn Brøn­dal enig i. Han for­kla­rer, at Mi­chel­le Oba­ma hav­de en flot er­hvervskar­ri­e­re, in­den hen­des mand blev kendt.

»In­den Ba­ra­ck Oba­ma blev en kendt po­li­ti­ker, var det Mi­chel­le Oba­ma, som tjen­te pen­ge­ne. Det var hen­de, der sad i top­pen af sy­ste­met på Chi­ca­go Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal,« si­ger han, mens Mads Fug­le­de til­fø­jer:

»Hun er kendt for på man­ge må­der nok at va­e­re den, der har det sidste ord, når Oba­ma-fa­mi­li­en la­eg­ger slag­pla­ner. Jeg tror ik­ke ba­re, at Ba­ra­ck Oba­ma dik­te­rer, hvad der skal ske. Han er ver­dens ma­eg­tig­ste mand, men han be­stem­mer helt sik­kert ik­ke alt i sit hjem.«ufjo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.