Den rus­si­ske for­bin­del­se

BT - - NYHEDER -

E-MAIL-SKANDALEN Det de­mo­kra­ti­ske kon­vent sy­der af ryg­ter om Trumps rus­si­ske for­bin­del­ser. Dre­je­bo­gen er som føl­ger: En ame­ri­kansk spin­dok­tor al­li­e­rer sig med den rus­si­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste for at knu­se en po­li­tisk mod­stan­der, så­le­des at hans kan­di­dat kan vin­de et ame­ri­kansk pra­esi­dentvalg. Spin­dok­to­ren har let ved sit fore­ha­ven­de, for­di hans kan­di­dat til­fa­el­dig­vis og­så er Moskvas mand, mens den po­li­ti­ske mod­stan­der er fryg­tet i Kreml som en no­to­risk kold­kri­ger med mas­ser af be­skid­te tri­cks i ae­r­met.

Sa­et nav­net Paul Ma­na­fort – den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trumps kampag­ne­chef – ind i rol­len som spin­dok­to­ren, og De­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton, Re­pu­bli­ka­ner­nes Do­nald Trump og den rus­si­ske pra­esi­dent, Vla­di­mir Pu­tin, ind i de an­dre rol­ler i den ra­ek­ke­føl­ge, og man har en kon­spira­to­risk hi­sto­rie hjem­me.

Pro­ble­met er, at det ik­ke er et film­ma­nuskript. Der bli­ver rent fak­tisk dis­ku­te­ret på Det De­mo­kra­ti­ske Par­tis kon­vent i Phila­delp­hia. Må­ske ik­ke i al­le de­tal­jer, for ik­ke me­get af det kan be­vi­ses. Men me­nin­gen er god nok. Pu­tin er ved at øde­la­eg­ge Cl­in­tons chan­cer for at bli­ve pra­esi­dent, hvis man skal tro hen­des egen kampag­ne­chef Rob­by Mook. Pu­tin forag­ter Hil­lary Cl­in­ton Men lad os først se på fak­ta. 20.000 e-mail er ble­vet ha­ck­et fra det de­mo­kra­ti­ske par­tis ho­ved­kvar­ter. Det blev de i april el­ler maj. E-mai­le­ne forta­el­ler en hi­sto­rie om en par­ti­le­del­se, der helt imod reg­ler­ne la­eg­ger stra­te­gi­er for, hvor­dan Cl­in­ton kan vin­de over sin kon­kur­rent, Ber­nie San­ders.

Man ved end­vi­de­re, at bå­de Trump og Pu­tin gen­tag­ne gan­ge har ud­trykt stor be­un­dring for hin­an­den. Man ved og­så, at Pu­tin forag­ter Cl­in­ton, for­di han me­ner, at hun stod bag sa­bo­tage­for­søg på hans valg­kamp i 2012 ved at støt­te op­po­si­tio­nens stor­sti­le­de de­mon­stra­tio­ner.

Man ved og­så, at Ma­na­fort har ar­bej­det som lob­byist for rus­si­ske na­tio­na­li­ster i Ukrai­ne og har for­bin­del­ser til Kreml. Og man ved, at rus­si­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster i man­ge år har ha­ck­et sig ind på ame­ri­kan­ske re­ge­rings­com­pu­te­re og par­tipo­li­ti­ske ser­ve­re for at fin­de be­la­sten­de ma­te­ri­a­le om ne­top po­li­ti­ker­ne.

Det gør al­le. Men det er ik­ke nor­malt, at e-mail bli­ver la­ek­ket så må­l­ret­tet mod et en­kelt par­ti på et tids­punkt, hvor den an­greb­ne part står midt i en valg­kamp, og da­gen før at par­ti­et ind­le­der sit kon­vent for at hyl­de par­tiets pra­esi­dent­kan­di­dat. Det an­ses for at va­e­re en plan­lagt hand­ling for at ska­de en en­kelt po­li­ti­ker, og det va­ek­ker op­sigt. ’Fan­cy Bear’ og ’Cozy Bear’ Hvad har man af in­di­ci­er? Alt ty­der på, at det er rus­si­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster, der står bag. GRU og FSB og to ha­ck­e­re el­ler ha­ck­er­grup­per med de kulør­te nav­ne ’Fan­cy Bear’ og ’Cozy Bear’. Man har des­u­den en ra­ek­ke kla­re in­di­ci­er for, at og­så re­pu­bli­kan­ske e-mail er ble­vet ha­ck­et. Men de er ik­ke ble­vet of­fent­lig­gjort. Det har be­styr­ket mi­stan­ken om, at det kun er De­mo­kra­ter­ne, ha­ck­er­ne vil­le ska­de.

Man ved og­så, at Trump har haft for­ret­nin­ger i Moskva. Men man ken­der ik­ke om­fan­get af dem el­ler for den sags skyld om­fan­get af hans øko­no­mi­ske en­ga­ge­ment i Rusland.

Hvad er der ik­ke be­vi­ser for? At Ma­na­fort på no­get tids­punkt har talt med rus­se­re un­der den­ne valg­kamp, og slet ik­ke at han skul­le ha­ve bedt om en tje­ne­ste. Der er hel­ler in­gen be­vi­ser for, at Pu­tin har no­get med det at gø­re, selv om tan­ken er na­er­lig­gen­de, hvis el­lers det er rig­tigt, at GRU og FSB står bag. e-mail er ble­vet ha­ck­et fra det de­mo­kra­ti­ske par­tis ho­ved­kvar­ter

Der er hel­ler in­gen be­vi­ser for, at no­gen har vil­let gå di­rek­te ef­ter De­mo­kra­ter­ne. Det er al­min­de­ligt, at frem­me­de ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster ram­mer i fla­eng for at ska­de en po­li­tisk valg­kamp. Og der er slet in­gen be­vi­ser for, at Trump på no­gen må­de er al­li­e­ret med Pu­tin, an­det end den gen­tag­ne be­un­dring, de to har ud­trykt for hin­an­den. Rus­si­ske mil­li­ar­da­e­rer Men den 67-åri­ge Ma­na­fort er ko­den til kon­spira­tio­nen. Han har som na­evnt ar­bej­det for rus­si­ske na­tio­na­li­ster i Ukrai­ne, isa­er for Vik­tor Ja­nuko­vitj, som er en na­er ven af Pu­tin. Ja­nuko­vitj hy­re­de ham først som kampag­ne­chef ved det ukrain­ske valg i 2004 – det valg, der ef­ter­føl­gen­de ud­lø­ste en ny re­vo­lu­tion.

Ma­na­fort har og­så ar­bej­det for en af Ukrai­nes ri­ge­ste ma­end, Ri­nat Ak­h­me­tov, som er na­er ven med bå­de Pu­tin og Ja­nuko­vitj. Han er iføl­ge For­bes god for 2,8 mia. dol­lar (ca. 19 mia. kr.). Og Ma­na­fort fik si­ne for­bin­del­ser til de rus­si­ske na­tio­na­li­ster gen­nem Oleg De­ri­pa­ska, som og­så er en rus­sisk for­ret­nings­mand med en for­mue på 3,5 mia. dol­lar (godt 23 mia. kr.).

Og hvad med Trumps for­ret­nings­for­bin­del­ser? Hans søn, Do­nald J. Trump, sag­de i 2008 iføl­ge Newswe­ek, at pen­ge­ne strøm­me­de ind fra Rusland. Men en tals­mand for Trump-kampag­nen sag­de i går, at Trump ik­ke har no­gen øko­no­mi­ske in­ter­es­ser bun­det til Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.