Gri­ben­de far­vel

BT - - NYHEDER -

BISAETTELSE det hus, som har va­e­ret par­rets og fa­mi­li­ens hjem og tryg­ge ba­se gen­nem 35 år. In­den rust­vog­nen kør­te va­ek og for­svandt bag by­skil­tet pra­e­cis klok­ken 15.00 - nøj­ag­tig en ti­me ef­ter at sel­ve ce­re­mo­ni­en var ble­vet ind­ledt i kir­ken med del­ta­gel­se af fa­mi­li­en, naere venner og be­kend­te.

Kir­sten og Jør­gen Krag­hs fryg­te­li­ge ska­eb­ne som drab­sof­re har ramt he­le den midtjy­ske by me­get hårdt. For par­ret var om no­gen vel­lid­te og dybt in­vol­ve­re­de og ak­ti­ve i lo­kal­sam­fun­det.

Fa­el­le­stra­ek for de­res sto­re ue­gen­nyt­ti­ge fri­vil­li­ge ar­bej­de var, at det al­tid hand­le­de om men­ne­sker. Om at gø­re no­get godt for dem, som ik­ke har det let­test.

Der­for vir­ker det og­så ek­stra tragisk og me­nings­løst, at Kir­sten og Jør­gen Kragh brutalt blev dra­ebt, ne­top for­di de vil­le hja­el­pe. Men da­e­mo­ner­ne in­de i ho­ve­d­et på de­res 42-åri­ge el­ske­de søn Lars, som er krigs­ve­te­ran og hårdt ramt af po­st­trau­ma­tisk stres­ssyn­drom, PTSD, ef­ter ud­sen­del­ser som sol­dat i den dan­ske styr­ke på Bal­kan i 1990er­ne, vil­le det an­der­le­des.

Og på et tids­punkt i da­ge­ne mel­lem den 7. og 9. juli dra­eb­te han an­gi­ve­ligt si­ne eg­ne fora­el­dre. Dels med de ba­re na­e­ver; dels med brug af en øk­se. Søn delt­og ik­ke Lars Kragh sid­der ef­ter sin an­hol­del­se og frem­stil­ling i grund­lovs­for­hør va­re­ta­egts­fa­engs­let i sur­ro­gat på en luk­ket psy­ki­a­trisk af­de­ling og delt­og ik­ke i bisa­et­tel­sen. Det gjor­de hans to børn hel­ler ik­ke.

Men bro­de­ren Tho­mas og de øv­ri­ge na­er­me­ste var med. Og fik al­le trø­sten­de ord med på vej­en i pra­e­sten Dort­he Gud­mund Lar­sens me­get per­son­li­ge ta­le ved de to ki­ster:

»I har selv få­et børn, og bå­de bør­ne­børn og bonus­bør­ne­børn står nu og­så med et enormt tom­rum, for Kir­sten og Jør­gen el­ske­de jer så højt og øn­ske­de så stor na­er­hed med jer som mu­ligt.

Vil­le gø­re alt for jer. De har sat ka­er­lig­heds­spor i jer. Og ka­er­lig­he­den har sat de al­ler­vig­tig­ste spor. De mest hold­ba­re spor, som al­drig for­svin­der. Et­hvert spor Kir­sten og Jør­gen har sat i de­res ar­bej­de og sto­re en­ga­ge­ment er ken­de­teg­net ved or­dent­lig­hed, grun­dig­hed og ri­me­lig­hed.

Men ka­er­lig­heds­spo­re­ne i jer er al­li­ge­vel no­get an­det, no­get me­re og no­get dy­be­re. Ka­er­lig­he­den af­må­les nem­lig al­drig ef­ter ret, ri­me­lig­hed el­ler rig­tig­hed. Ka­er­lig­he­den ba­re er,« sag­de hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.