Krigs­ve­te­ra­ner vi­ste den sidste ae­re

BT - - NYHEDER -

RESPEKT Seks tid­li­ge­re ud­send­te sol­da­ter og med­lem­mer af for­e­nin­gen War Ve­te­rans Dan­mark var i går mødt op for at vi­se en sidste ae­re og respekt for det dra­eb­te ae­g­te­par Kir­sten og Jør­gen Kragh. Kir­sten Kragh har i fle­re år ydet et stort fri­vil­ligt ar­bej­de for at hja­el­pe de hjemvend­te og krigstrau­ma­ti­se­re­de sol­da­ter.

Par­ret blev dra­ebt af de­res egen søn Lars, som er en af dem, der li­der af PTSD ef­ter at ha­ve op­le­vet krigstrau­mer un­der ud­sen­del­ser på Bal­kan i 1990er­ne. Det sam­me har fle­re af de ve­te­ra­ner, som mød­te op i går. Respekt Lars Es­ben­sen og Jan Pe­ter­sen fulg­te på hver sin mo­tor­cy­kel rust­vog­nen he­le vej­en fra kir­ken og gen­nem Lås­by til fa­mi­li­en Krag­hs hjem i ud­kan­ten af lands­by­en.

»Vi er al­le mødt op for at vi­se respekt og for at ae­re Kir­sten og Jør­gen.

Jeg kend­te dem ik­ke per­son­ligt, men jeg ved, de kaempede.

Lars ken­der jeg fra et be­hand­lings­op­hold, vi var på sam­men, og hvor man for­søg­te at gø­re vo­res ho­ve­d­er ’rig­ti­ge’.

Det lyk­ke­des ik­ke helt, men det var da et for­søg va­erd,« lød det stil­fa­er­digt og ef­terta­enk­somt fra Lars Es­ben­sen, som selv li­der af PTSD ef­ter krigstrau­mer.

En an­den ve­te­ran, der delt­og, og som ik­ke øn­sker sit navn na­evnt i avi­sen, var ud­sendt i Bos­ni­en i 1996 på SFOR Hold 4 sam­men med den nu dob­belt drabs­sig­te­de Lars Kragh:

»Det er slet, slet ik­ke til at for­stå, hvad der er sket. Det er så tragisk. Lars var det mest ro­li­ge og ven­li­ge ge­myt, man kan ta­en­ke sig,« si­ger han til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.