’ ’

BT - - DEBAT -

HVIS MAN IK­KE DET ER SELV­FØL­GE­LIG

Der er brug for, at vi som in­di­vi­der og­så ta­ger et an­svar, og det­te kan fint star­te ved tal­ler­ke­nen

spi­ser kød, skå­ner man og­så mil­jø­et for en mas­se driv­hus­gas­ser. I det he­le ta­get kra­e­ver det enor­me res­sour­cer at pro­du­ce­re kød. Ek­sem­pel­vis kra­e­ver det 7 ki­lo korn og 15.000 li­ter vand at pro­du­ce­re et ki­lo ok­se­kød. Ta­enk, hvis vi men­ne­sker blot spi­ste kor­net di­rek­te i ste­det for at gi­ve det til dy­re­ne, så vil­le der va­e­re me­get me­re mad, og vi vil­le spa­re en mas­se res­sour­cer. Der er brug for, at vi som in­di­vi­der og­så ta­ger et an­svar, og det­te kan fint star­te ved tal­ler­ke­nen.

et skridt i den rig­ti­ge ret­ning blot at spi­se min­dre kød, men hvis man har over­skud­det, sy­nes jeg klart, at man skal stop­pe helt med at spi­se det. Som start kan man va­el­ge at drop­pe ok­se­kø­det og er­stat­te det med ki­ka­er­ter. Det bå­de sma­ger godt, foru­re­ner min­dre og gi­ver min­dre fedt på si­de­be­ne­ne.

som kød­pro­duk­tio­nen gi­ver, er en na­tur­lig kon­se­kvens af, at vi er men­ne­sker, der er for­bru­ge­re. Det ga­el­der ik­ke kun i for­hold til kød, men til alt vi for­bru­ger som men­ne­sker. Det er i den for­bin­del­se va­erd at hu­ske på, at kød og ma­elk i Dan­mark pro­du­ce­res på en me­get kli­ma­ven­lig må­de.

DET KLIMAMAESSIGE AFTRYK,

lang tid før, vi be­gynd­te at va­e­re land­ma­end. Før der var vi ja­e­ge­re og sam­le­re, og kø­det er alt­så en del af vo­res na­tur­li­ge kost. 95 pct. af dan­sker­ne spi­ser kød, og jeg me­ner ik­ke, at de er moralsk på af­ve­je. Øn­sker man ik­ke at spi­se kød, skal man selv­føl­ge­lig va­e­re vel­kom­men til det, men det kød, der pro­du­ce­res af det dan­ske land­brug, le­ver fuldt op til den lov­giv­ning, vi har i Dan­mark – som er en af de stram­me­ste i ver­den.

MEN­NE­SKER SPI­STE KØD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.