Øget fokus på sik­ker­hed

BT - - NYHEDER -

IK­KE UDEN RISIKO El­cyk­ler­ne fyl­der sta­dig me­re på de dan­ske cy­kel­sti­er, og de fly­ver af sted. Men det er ik­ke uden risiko. For med ha­stig­hed på op til 25 ki­lo­me­ter i ti­men kan det gå gru­e­ligt galt. Hos Rå­det for Sik­ker Tra­fik hol­der de der­for skar­pt øje med ud­vik­lin­gen om­kring el­cyk­ler for at sik­re sig en or­dent­lig sik­ker­hed.

»Vi skal ha­ve vi­den om de ulyk­ker, der sker ved el­cyk­ler. Vi kan se, at der er sket en stig­ning i an­tal­let af ulyk­ker, som pri­ma­ert er kon­cen­tre­ret om de ae­l­dre, som er dem, der be­nyt­ter sig mest af cyk­ler­ne,« si­ger do­ku­men­ta­tions­chef Jes­per Sølund.

Rå­det for Sik­ker Tra­fik har der­for ud­ar­bej­det 10 go­de råd, hvis man øn­sker at ka­ste sig i sad­len på en el­cy­kel. Det hand­ler blandt an­det om at la­e­re cyk­len or­dent­ligt at ken­de, at til­pas­se sin fart ef­ter for­hol­de­ne og an­dre i tra­fik­ken og hu­ske at be­skyt­te sig med hjelm og bru­ge pang­far­ver, så man er syn­lig.

»Når man cyk­ler på en el­cy­kel, skal man va­e­re op­ma­er­k­som på, at den kø­rer va­e­sent­ligt sta­er­ke­re end en al­min­de­lig cy­kel. Når man tra­e­der i pe­da­ler­ne, ac­ce­le­re­rer den me­get vold­somt, så man skal li­ge vaen­ne sig til at cyk­le på den,« si­ger Jes­per Sølund. Me­re og la­en­ge­re Om­kring 10 pro­cent af al­le nye cyk­ler i Dan­mark er el­cyk­ler, og iføl­ge Vej­di­rek­to­ra­tet er det isa­er kvin­der og ae­l­dre, der kø­rer på el­cy­kel her­hjem­me.

Og der vil uden tvivl kom­me fle­re el­cyk­ler på cy­kel­sti­er­ne frem­over, me­ner Jes­per Sølund.

»Der er in­gen tvivl om, at der kom­mer fle­re el­cyk­ler. Styr­ken er jo, at man cyk­ler me­re og cyk­ler la­en­ge­re. Men det sti­gen­de an­tal el­cyk­li­ster be­ty­der selv­føl­ge­lig og­så, at der vil kom­me fle­re ulyk­ker, men vi kan gø­re me­get for at prø­ve at be­gra­en­se dem,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.