’Bund­fald’

BT - - SOMMER -

’Bund­fald’ er en spa­en­den­de og hår­rej­sen­de kri­mi ba­se­ret på vir­ke­li­ge ha­en­del­ser. En trau­ma­tisk barn­dom har ført et sø­sken­de­par på for­skel­li­ge ve­je i li­vet. Hvor Mar­le­ne er en møn­ster­bry­der, der til­sy­ne­la­den­de har lagt for­ti­den bag sig og gjort kar­ri­e­re i Kø­ben­havns trav­le er­hvervs­liv, er Ron­ny der­i­mod ble­vet en mis­bru­ger bo­sat i Naks­kov.

Ron­ny føl­te en hånd un­der hver arm. “Kom li­ge med os, kam­me­rat,” sag­de den ene. Han hav­de en la­e­derjak­ke på, et par godt brug­te cow­boy­buk­ser og sto­re bi­ker­støv­ler. Langt hår ned til skul­dre­ne. En jer­nka­e­de om hal­sen. Ta­to­ve­rin­ger på ha­en­der­ne og op ad hal­sen. Hans mak­ker var ty­de­lig­vis la­vet det sam­me sted. Med et sved­bånd om hå­ret til for­skel. Et ta­e­ske­hold.

De na­er­mest sla­eb­te ham ud af va­erts­hu­set. Der var fem-syv kun­der i bu­tik­ken. In­gen af dem re­a­ge­re­de det mind­ste. De var for klo­ge til at blan­de sig i an­dres ulyk­ker. De før­te ham ned ad en si­de­vej og ind i en bag­gård, hvor der stod nog­le cyk­ler, et par grøn­ne af­faldscon­tai­ne­re og en lam­pe hang over en bag­dør og skin­ne­de blegt. Ron­ny nå­e­de ik­ke at se, hvor de hav­de alu­mi­ni­ums­bat­tet fra, før det ram­te hans ryg med et skar­pt smak og ver­den eks­plo­de­re­de i smer­te. Han skreg.

For sa­tan, det gjor­de ondt. Og hvor hel­ve­de var Jim­my, når han hav­de brug for ham? Tom­my, den torsk, sad i fa­engsel for et kik­set bank­rø­ve­ri. Hvor­for var de ik­ke sam­men? De tre mu­ske­te­rer, de tre brød­re, som de an­dre i sko­le­går­den veg til si­de for i skra­ek og aere­frygt. Hvad fan­den var der ble­vet af dem? Kings of the wor­ld. Det var, hvad de hav­de va­e­ret. En­gang. Han hør­te bat­tet su­se, før han føl­te det ram­me igen. Og nå­e­de at ta­en­ke, før ver­den kol­lap­se­de i frag­men­ter af hvi­de og sor­te pus­le­spils­brik­ker, at ba­re de ik­ke smadre­de hans an­sigt, for så vil­le han ik­ke kun­ne sco­re igen. Det vil­le ba­re va­e­re for dumt. Ånds­svagt.

Alt var sort. Han kun­ne ane en dun­ken et fjer­nt sted, men lyt­te­de ik­ke ef­ter. Der var hel­ler in­gen grund til at åb­ne øj­ne­ne. Mør­ket var godt. Det var trygt. Hvor­for hav­de han og­så åb­net dø­ren? Den hav­de jo va­e­ret låst. Han hav­de va­e­ret tryg. Lå­ste dø­re var trygt. Så­dan hav­de det al­tid va­e­ret. For dumt.

Ånds­svagt. Lol­land-Falsters Fol­ke­ti­den­de Den 7. sep­tem­ber, 2004 Fun­det un­der vin­due Po­li­ti­et for­moder at 34-årig be­gik selv­mord NAKS­KOV – En 34-årig mand fra Naks­kov blev tid­ligt søn- dag mor­gen fun­det død ne­den for et vin­due ved Skand­sen i Naks­kov. Det er kon­sta­te­ret, at man­den har ind­ta­get me­di­cin før fal­det, og rets­me­di­ci­ne­re er nu i fa­erd med at un­der­sø­ge, om dødsår­sa­gen er fal­det el­ler me­di­cin. Po­li­ti­et for­moder, at der er ta­le om selv­mord. Maj 2008 – Kø­ben­havn “Vi har en si­tu­a­tion.” Mi­cha­el Mor­ten­sens stem­me var ro­lig og ef­fek­tiv, som al­tid. “Hvad sker der?” spurg­te Con­nie i mo­bi­len, mens hun skrid­te­de må­l­ret­tet langs for­to­vet mod ‘Ba­sen’, en neds­lidt gam­mel fa­briks­byg­ning i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter. Hun und­gik om­hyg­ge­ligt at tra­e­de på stre­ger­ne mel­lem fli­ser­ne. “En kvin­de, der er ble­vet mis­brugt af sin far.” “Ja?” De hav­de mas­ser af in­cestsa­ger, så det var na­ep­pe der­for, han rin­ge­de.

“Hun si­ger, at bå­de hun og hen­des sø­sken­de blev brugt til sex af hen­des far i man­ge år. Ik­ke ba­re hjem­me. Ude. Som i Rusland.”

Con­nie st­ud­se­de, men mis­se­de ik­ke et skridt. “En over­le­ven­de fra en rus­sisk se­xlejr?” Det var klart ud over det sa­ed­van­li­ge.

“Ja,” sag­de Mi­cha­el. “Hun blev som tiårig spa­er­ret in­de i et bur, uden tøj el­ler mad. Hun fik kun lov til at kom­me ud og bli­ve va­sket og sove i en rig­tig seng, hvis hun gik med til at mis­bru­ge et af de an­dre børn i bu­re­ne for­an rul­len­de ka­me­ra.”

Han holdt en kort pau­se, mens han ty­de­lig­vis check­e­de si­ne no­ter. “Hun blev sy­ste­ma­tisk mis­brugt af ma­end, an­dre børn,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.