Fle­re va­el­ger fast rente

BT - - NYHEDER -

BOLIGLÅN Igen­nem en år­ra­ek­ke har flek­slå­net va­e­ret dan­sker­nes fa­vo­rit, når bo­li­gen skal fi­nan­si­e­res. Men i takt med at ren­ten har ta­get et dyk, er fle­re og fle­re dan­ske­re ble­vet lu­ne på tan­ken om at bin­de ren­ten i 30 år, så de und­går ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser i hus­hold­nings­bud­get­tet.

I lø­bet af de se­ne­ste tre må­ne­der har den fa­ste rente over­ha­let de va­ri­ab­le lån hos Re­al­kre­dit Dan­mark ef­ter at ha­ve få­et bag­hjul af F3- og F5lån i de for­gang­ne to kvar­ta­ler.

I an­det kvar­tal af 2016 var 46,1 pro­cent af de ud­be­tal­te lån til bo­li­ge­jer­ne så­le­des med fast rente mod små 34 pro­cent i før­ste kvar­tal. Til sam­men­lig­ning faldt an­de­len af F3- og F5-lån fra 41,5 pro­cent til 37,5 pro­cent. Ha­ler ind på flek­slå­net Ser man på al­le nu­va­e­ren­de lån i Dan­mark, er ren­te­til­pas­ning­s­lå­net dog sta­dig i fø­rer­trøj­en.

»Der er sket et skif­te over de se­ne­ste år. De va­ri­a­belt for­ren­te­de lån har gen­nem man­ge år vun­det frem, og de har va­e­ret op­pe og stå for na­e­sten 70 pro­cent af det sam­le­de ude­stå­en­de re­al­kre­dit­lån. Men i takt med at ren­ten er fal­det, så har de fast­for­ren­te­de lån vun­det mar­keds­an­de­le. Nu na­er­mer vi os, at det er om­kring 40 pro­cent, der er fast­for­ren­te­de lån,« si­ger che­fø­ko­nom Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig fra Re­al­kre­dit Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.