Kke­tid

BT - - NYHEDER -

I takt med at ren­ten er fal­det, så har de fast­for­ren­te­de lån vun­det mar­keds­an­de­le

»For dem med af­drag vil vi an­be­fa­le kon­ver­te­ring ned i 2 pro­cent med af­drag. Ser vi på dem uden af­drag, er det i høj grad et spørgs­mål om bo­li­ge­je­rens tids­ho­ri­sont og ri­si­kopro­fil. For de fle­ste lån­ta­ge­re vil det umid­del­bart va­e­re mest op­lagt at kon­ver­te­re ned i 2,5-pro­cent-lå­net, hvor kur­sen er ta­et på 100. Det mind­sker kursta­bet og der­med kurs­ri­si­ko­en. Omvendt – har man en lang tids­ho­ri­sont i bo­li­gen – og hvis ren­ter­ne ik­ke fal­der yder­li­ge­re – så vil en kon­ver­te­ring til 2-pro­cent-lån va­e­re den bil­lig­ste løs­ning over tid.« »Det er og­så sta­dig re­le­vant for lån­ta­ge­re med 3-pro­cent-lån at kon­ver­te­re ned i rente. Det gør sig pri­ma­ert ga­el­den­de for lån­ta­ge­re med af­drag. De kan kon­ver­te­re ned i 2-pro­cent-lå­net. Dog vil den så­kald­te bre­ak-even-ho­ri­sont (den tids­ram­me, hvor­ef­ter kon­ver­te­ring med sik­ker­hed har tjent sig hjem) va­e­re lidt over 7 år og der­med lidt la­en­ge­re, end hvad vi nor­malt an­be­fa­ler. Hol­der ren­ten sig imid­ler­tid ua­en­dret, vil kon­ver­te­rin­gen dog ha­ve tjent sig hjem i lø­bet af i om­eg­nen af tre år. Igen er det alt­så et spørgs­mål om ri­si­kopro­fil og tids­ho­ri­sont for bo­li­ge­je­ren i for­hold til en kon­ver­te­ring.« »Har man et af­drags­frit 3-pro­cent-lån kan man over­ve­je kon­ver­te­ring ned i 2,5-pro­cent-lå­net, så la­en­ge kur­sen er me­get ta­et på kurs 100, og man der­ved na­er­mest und­går kurstab ved kon­ver­te­rin­gen. Umid­del­bart an­be­fa­ler vi ik­ke kon­ver­te­ring fra 3 pro­cent af­drags­frit til 2 pro­cent af­drags­frit, da kursta­bet er for stort.« »I for­hold til bo­li­ge­je­re med et va­ri­a­belt for­ren­tet lån er det re­le­van­te spørgs­mål i før­ste om­gang, hvor­vidt man står for­an en snar­lig re­fi­nan­si­e­ring af sit lån. Det kan typisk ik­ke be­ta­le sig at om­la­eg­ge sit lån før re­fi­nan­si­e­ring.« »Står man for­an en snar­lig re­fi­nan­si­e­ring af sit flek­slån, er det vo­res an­be­fa­ling, at man be­nyt­ter den me­get la­ve rente til at bin­de sin rente for en la­en­ge­re pe­ri­o­de. Det kan ek­sem­pel­vis va­e­re via et F5-lån, og øn­sker man end­nu stør­re sik­ker­hed for den frem­ti­di­ge rente el­ler en be­skyt­tel­se af sin fri­va­er­di i bo­li­gen mod evt. frem­ti­di­ge ren­testig­nin­ger, kan fast rente over­ve­jes.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.